2013 a fost al doi­lea an con­se­cu­tiv în ca­re vânză­ri­le de ma­şini elec­tri­ce la ni­vel eu­ro­pe­an s-au du­blat,

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

po­tri­vit stu­di­u­lui de pia­ţă Transport & Envi­ron­ment (T&E) pu­bli­cat de Eu­rac­tiv. Pia­ţa ar pu­tea creş­te ast­fel până la 100.000 de uni­tă­ţi vându­te până în 2015, 500.000 până în 2021 şi un mi­li­on până în 2025. Un sfert din pro­duc­ţia mon­dia­lă de ma­şini es­te vândut în Eu­ro­pa, dar Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii şi Ja­po­nia sunt în con­ti­nua­re ce­le mai mari pi­e­ţe pentru acest tip de ve­hi­cu­le. Per­for­man­ţa olan­de­zi­lor şi nor­ve­gi­e­ni­lor se da­to­re­a­ză fa­ci­li­tă­ţi­lor fis­ca­le ofe­ri­te de gu­ver­ne. În Nor­ve­gia, re­du­ce­rea ta­xe­lor cu cir­ca 11.530 de euro pentru ma­şi­ni­le elec­tri­ce fa­ce ca po­se­sia unei ast­fel de ma­şini să fie mai efi­ci­en­tă de­cât cea a unei ma­şini obiş­nu­i­te. Lu­cru­ri­le stau di­fe­rit în Germania, unde sti­mu­len­te­le fis­ca­le to­ta­li­ze­a­ză 1.362 euro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.