CRE­DI­TE­LE PENTRU POPULAŢIE

Business Magazin (Romania) - - + ECONOMIE -

În spri­ji­nul ideii că are loc o con­so­li­da­re trep­ta­tă a ce­re­rii de con­sum, BNR ci­te­a­ză „o anu­mi­tă ame­li­o­ra­re a sur­se­lor de fi­nan­ţa­re“, re­mar­când creş­te­rea va­lo­ri­că a cre­di­te­lor noi în lei acor­da­te po­pu­la­ţi­ei şi re­du­ce­rea do­bânzi­lor la aces­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.