BU­NĂ POANTĂ! Cu mu­lți ani în ur­mă, pe când fă­ce­am pri­mii pași ca tra­der FX pe Wall Street, am cre­at un mo­del ma­cro­e­co­no­mic glo­bal în ca­re fo­lo­se­am ana­lo­gia ran­da­men­tu­lui unui mo­tor.

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Con­cep­te­le de ba­ză din me­ca­ni­că – vi­te­ză, ac­ce­le­rație sau de­ce­la­rație – erau fo­lo­si­te în mod cre­a­tiv pentru a con­strui un mo­del, în ca­re prin­tre pa­ra­me­trii uti­li­zați era și di­na­mi­ca Pro­du­su­lui Intern Brut (PIB). În ur­mă cu do­uă săp­tă­mani, du­pă is­to­ria abra­ca­da­bran­tă cu Insti­tu­tul Nați­o­nal de Sta­tis­ti­că (INS) și da­te­le ofi­cia­le sta­tis­ti­ce pri­vind in­di­ca­to­rul ma­cro­e­co­no­mic PIB, pre­mi­e­rul Vic­tor Ponta a pos­tat pe Fa­ce­book un me­saj în ca­re afir­ma că es­te ca şi când România mer­gea cu ma­şi­na cu 130 ki­lo­me­tri la oră şi acum mer­ge cu 100 ki­lo­me­tri la oră, dar mer­ge „tot înain­te!“.

Ace­as­tă afir­mație mi­ro­bo­lan­tă aduce zâmbe­tul pe bu­ze din do­uă di­re­cții: pri­ma ar fi par­tea re­fe­ri­toa­re la re­du­ce­rea sem­ni­fi­ca­ti­vă a vi­te­zei, iar cea de-a do­ua ar fi par­tea stră­ve­chi­u­lui și ne­mu­ri­to­ru­lui îndemn co­mu­nist. Nu tre­bu­ie să fii un ge­niu pentru a înțe­le­ge că pos­tul de prim-mi­nis­tru nu pre­su­pu­ne au­to­mat și o înțe­le­ge­re mi­ni­mă la ni­ve­lul bu­nu­lui si­mț a fe­no­ne­me­lor ma­cro­e­co­no­mi­ce. Dar con­si­der că un elev de școa­la pri­ma­ră poa­te înțe­le­ge fap­tul că șe­ful exe­cu­ti­vu­lui tre­bu­ie să ai­bă pri­ce­pe­rea de a coop­ta în echi­pa sa oa­meni cu o ex­per­ti­ză teh­ni­că in­du­bi­ta­bi­lă ne­ce­sa­ră în ad­mi­nis­tra­rea unui guvern.

Prin re­du­ce­re la ab­surd, să pre­su­pu­nem că dom­nul Ponta are drep­ta­te când afir­mă că vi­te­za iniția­lă de de­pla­sa­re a economiei României es­te de 130 km/h, iar cea fi­na­lă de 100 km/h. Cum vi­te­za es­te ra­por­tul din­tre va­riația de spațiu par­curs și va­riația de timp, să ale­gem do­uă uni­tăți de timp: pe­ri­oa­da anua­lă și pe­ri­oa­da tri­mes­tria­lă. Da­că ar fi să ju­de­căm du­pă rit­mul de crește­re anual al PIB, România a înre­gis­trat un ritm de +0,6% în 2012 și un ritm de +3,5% în 2013. Si­mi­lar, Germania a înre­gis­trat o crește­re a PIB de 0,7% în 2012 și de 0,4% în 2013. Prin com­pa­rație, îmi vi­ne foar­te greu să cred că eco­no­mia României atin­ge vi­te­za su­ne­tu­lui în com­pa­rație cu cea a Ger­ma­ni­ei. Da­că ar fi să ju­de­căm du­pă rit­mul de crește­re tri­mes­trial al PIB, România a înre­gis­trat un ritm de -0,2% în T1 și un ritm de -1,0% în T2. Ma­te­ma­tic vor­bind, vi­te­za es­te pri­ma de­ri­va­tă a spați­u­lui în ra­port cu tim­pul, iar ac­ce­le­rația es­te a do­ua de­ri­va­tă a spați­u­lui în ra­port cu tim­pul. Un elev de li­ceu poa­te con­clu­zi­o­na că eco­no­mia României înre­gis­tre­a­ză o de­ce­le­rație pu­ter­ni­că, și asta în con­tex­tul în ca­re rit­mul de crește­re a PIB nu pu­tea atin­ge co­te ste­la­re într-o pe­ri­oa­dă ex­trem de scur­tă ime­diat du­pă cri­za din 2009-2010.

În ce­ea ce pri­vește sen­sul de de­pla­sa­re a economiei și ju­de­când în ter­meni ab­so­luți, valoarea PIB-ului la 30 iu­nie 2014 es­te in­fe­ri­oa­ră ce­lei înre­gis­tra­te la 31 mar­tie 2014. Un co­pil de gră­di­niță știe că 2 me­re sunt mai puți­ne de­cât 3 me­re, așa că re­a­li­ta­tea ara­tă că eco­no­mia României la fi­ne­le T2 es­te în ur­ma ce­lei de la înce­pu­tul anului. Con­form lo­gi­cii dom­nu­lui prim-mi­nis­tru, chiar și în con­tex­tul unei re­ce­si­uni, eco­no­mia mer­ge „înain­te“. Să înțe­le­gem că atât în mai ve­chea fa­li­men­ta­ră Gre­cie cât și în no­ua fa­li­men­ta­ră Argen­ti­na ce­tățe­nii ies fe­ri­ciți pe stra­dă scan­dând în una­ni­mi­ta­te „Tot înain­te!“? Nu prea cred.

În uni­ver­sul Wall Street și nu nu­mai, se spu­ne că în viață es­te bine să ai „com­mon sen­se“. Da­că îl po­se­zi s-ar pu­tea să îți fie de fo­los, dar da­că nu îl po­se­zi es­te po­si­bil să ai pro­ble­me ma­jo­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.