...D

Business Magazin (Romania) - - + INTERNAŢIONAL -

AC P~N I STIGLITZ!

Re­vol­ta din ca­drul ca­bi­ne­tu­lui fran­cez re­flec­tă ne­mul­ţu­mi­rea în creş­te­re la ni­vel eu­ro­pe­an fa­ţă de po­li­ti­ca ger­ma­nă de echi­li­bra­re a bu­ge­te­lor şi de re­for­me, ca pre­con­di­ţie pentru creş­te­rea eco­no­mi­că. Ita­lia se fo­lo­seş­te de­ja de pre­şe­din­ţia Uni­u­nii Europene pentru a se po­zi­ţi­o­na împo­tri­va po­li­ti­cii ger­ma­ne de re­du­ce­re a chel­tu­i­e­li­lor.

„Cu­ren­tul an­tiaus­te­ri­ta­te a ne­ce­si­tat ce­va timp până să se for­me­ze, dar în sfârşit a apă­rut. De­si­gur că Mon­te­bo­urg a fă­cut ges­tul din am­bi­ţie per­so­na­lă, dar mo­men­tul es­te po­tri­vit. Ten­din­ţe­le se schim­bă la ni­vel eu­ro­pe­an“, con­si­de­ră Anto­nio Bar­ro­so, ana­list la Te­neo Intel­li­gen­ce în Lon­dra.

Cu o ra­tă de apro­ba­re de doar 17% şi cu un ni­vel re­cord al şo­ma­ju­lui, Hol­lan­de be­ne­fi­cia­ză de un spa­ţiu li­mi­tat de ma­ne­vră, aproa­pe de ju­mă­ta­tea pri­mu­lui său man­dat de cinci ani la preșe­din­ţia Fran­ţei.

Mon­te­bo­urg va avea de acum înain­te li­ber­ta­tea de a cri­ti­ca des­chis po­li­ti­ca gu­ver­nu­lui, iar au­di­en­ţa din sânul Par­ti­du­lui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.