SUBMERSIBIL LA PURTĂTOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Cum plic­ti­se­a­la se poa­te in­sta­la şi în rândul celor ce-şi pe­trec tim­pul li­ber la bor­dul unui su­pe­riaht, au apă­rut firme ca­re le ofe­ră pro­pri­e­ta­ri­lor aces­tor am­bar­ca­ţi­uni lu­xoa­se po­si­bi­li­ta­tea să co­boa­re de pe pun­tea aces­to­ra în adâncuri, ală­turi de pri­e­teni. Ast­fel, spre de­o­se­bi­re de mi­ni­sub­mer­si­bi­le­le dis­pon­bi­le de­ja pentru cei bo­ga­ţi, un nou pro­dus lan­sat de com­pa­nia U-Boat Worx es­te adap­tat tran­spor­tu­lui şi uti­li­ză­rii de pe un su­pe­riaht. Cu o înăl­ţi­me de cir­ca 1,70 me­tri şi o greu­ta­te de 3.500 de ki­lo­gra­me, Su­per Ya­cht Sub 3 poa­te fi uşor sto­cat şi ma­ne­vrat pe un su­pe­riaht şi poa­te du­ce trei oa­meni la o adânci­me de 300 de me­tri, per­mi­ţându-le să să ad­mi­re flo­ra şi fau­na ma­ri­nă vre­me de până la 12 ore, cât ţi­ne ba­te­ria.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.