CĂSUŢA CU CĂRŢI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ca să îmbie pu­bli­cul la ci­tit, ma­na­ge­rii de bi­bli­o­teci re­curg la tran­sfor­ma­rea gră­di­ni­lor aces­to­ra în lo­curi de re­la­xa­re a cli­en­ţi­lor în com­pa­nia unei cărţi, iar în alte ca­zuri ape­le­a­ză la vo­lun­tari ca­re des­chid mici bi­bli­o­teci im­pro­vi­za­te în di­ver­se punc­te din oraş. Acest din ur­mă caz, întâlnit în SUA sau Ma­rea Bri­ta­nie, es­te o me­to­dă de a con­tra­ca­ra închi­de­rea unor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.