AU DAT DE GREU Proi­ec­te re­zi­den­ţia­le gândi­te înain­te de criză reu­nesc mii de apar­ta­men­te pentru con­struc­ţia că­ro­ra au fost fo­lo­si­te pes­te 300 de milioane de euro. Câte­va proi­ec­te, afla­te în re­or­ga­ni­za­re, reu­şesc însă să atra­gă cli­en­ţi. 20.000 de apar­ta­me

Business Magazin (Romania) - - // I MOBILIARE -

Con­stru­it pe o su­pra­fa­ţă to­ta­lă de 7.900 mp, proi­ec­tul Ti­tan a fost fi­na­li­zat în două eta­pe. În oc­tom­brie 2009 s-au încheiat lu­cră­ri­le la pri­ma clă­di­re, iar patru luni mai târziu, în fe­brua­rie 2010, s-au fi­na­li­zat şi lu­cră­ri­le la cea de-a do­ua clă­di­re. An­sam­blul a in­trat în in­sol­ven­ţă în 2012, planul de re­or­ga­ni­za­re a fost apro­bat în toam­na anu­lui tre­cut, iar 2016 es­te ter­me­nul pentru ie­şi­rea din in­sol­ven­ţă.

au fost scoa­se la vânza­re în Bu­cu­reş­ti în pri­me­le şap­te luni ale aces­tui an, con­form Imobiliare.net

Ri­di­cat în ur­ma unei in­ves­ti­ţii de 120 de milioane de euro, es­te cel mai scump proi­ect re­zi­den­ţial dez­vol­tat în România. Es­te am­pla­sat în apro­pi­e­rea in­ter­sec­ţi­ei din­tre ca­lea Vă­că­reş­ti şi Splai­ul Uni­rii, cu­prin­de şap­te blo­cu­ri­turn cu până la 25 eta­je, 800 de lo­curi de par­ca­re şi alte fa­ci­li­tă­ţi. A in­trat în in­sol­ven­ţă în 2009, la ce­re­rea cre­di­to­ru­lui ma­jo­ri­tar Alpha Bank, ca­re are o ex­pu­ne­re de 70 de milioane de euro; în au­gust 2012 a fost apro­bat planul de re­or­ga­ni­za­re, ca­re are ca ter­men de ie­şi­re din in­sol­ven­ţă anul 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.