FOOD CO­URT CU PRE­TEN­ŢII

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Loc de po­pas ame­na­jat în ori­ce mall ca­re se res­pec­tă pentru clientul obo­sit şi mai ales cu pof­tă de mânca­re după cum­pă­ră­turi, bi­ne­cu­nos­cu­ta zo­nă de res­tau­ran­te nu­mi­tă „food co­urt“, înce­pe să se tran­sfor­me, adre­sându-se cli­en­ţi­lor pre­ten­ţi­o­şi, scrie LA Ti­mes. Nu­mi­te acum „food hal­ls“, aces­te res­tau­ran­te de mall in­clud de re­gu­lă lo­ca­luri ca­re servesc ham­bur­geri din car­ne de vi­tă hră­ni­tă cu iarbă, mă­ce­lă­rii şi ma­ga­zi­ne de brânze­turi scum­pe, ge­la­te­rii ca­re vând înghe­ţa­ta ca­sei şi res­tau­ran­te ca­re nu fac par­te din­tr-un lanţ, con­du­se de ma­eş­tri bu­că­tari cu re­nu­me, ca­re înce­ar­că să ser­ve­as­că pe cât po­si­bil spe­cia­li­tă­ţi din pro­du­se locale.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.