CENTENARUL PORUMBIŢEI MARTHA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Su­pra­vi­e­ţu­i­rea nu-ţi es­te asi­gu­ra­tă nici da­că mem­brii spe­ci­ei ta­le sunt câtă frun­ză şi iarbă, aşa cum o ara­tă is­to­ria po­rum­bei­lor mi­gra­tori. Când­va nu­mă­ra mi­liar­de de exem­pla­re pe te­ri­to­ri­ul Ame­ri­cii de Nord, dar spe­cia avea să dis­pa­ră după veni­rea eu­ro­pe­ni­lor din cau­za vână­rii exa­ge­ra­te şi a dis­tru­ge­rii ha­bi­ta­tu­lui: ul­ti­mul exem­plar, o fe­me­lă pe nu­me Martha, s-a stins în cap­ti­vi­ta­te la Gră­di­na Zoo­lo­gi­că din Cin­cin­na­ti la 1 sep­tem­brie 1914. Şti­rea mor­ţii îşi fă­cea loc în pre­sa vre­mii prin­tre ce­le des­pre răz­boi­ul din Eu­ro­pa, iar au­to­rii sa­lu­tau dis­pa­ri­ţia unei spe­cii con­si­de­ra­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.