CUM AJUN­GE VIZITATORUL CUMP R TOR? Spre de­o­se­bi­re de un magazin tra­di­ţi­o­nal, în re­tai­lul on­li­ne in­te­rac­ţi­u­nea cu clientul poa­te fi per­so­na­li­za­tă. Pe acest me­ca­nism a mi­zat an­tre­pre­no­rul Ra­reş Bă­nes­cu, dez­vol­ta­to­rul unui ser­vi­ciu ca­re aju­tă re­tai­le­rii din

Business Magazin (Romania) - - // STUDIU DE CAZ - -

A C~TEVA ZI­LE DUP CE A CUMP RAT O CONSOL DE JOCURI DE LA UN MAGAZIN ON­LI­NE, RARE B NESCU A PRI­MIT UN NEWSLETTER |N CA­RE ERA ANUN AT C ACE­LA I PRO­DUS AVEA O RE­DU­CE­RE DE 40%. „A fost de­ran­jant pentru mi­ne; tre­bu­ia, în mod nor­mal, să pri­mesc pro­du­se com­ple­men­ta­re ce­lui achi­zi­ţi­o­nat de mi­ne. Pe lângă fap­tul că nu am mai cum­pă­rat de la ei ce mai ave­am ne­voie, m-au pi­er­dut de cli­ent“, po­ves­teş­te Bă­nes­cu. În acel mo­ment s-a gândit să cre­e­ze un soft sau ser­vi­ciu ca­re să per­so­na­li­ze­ze co­mu­ni­ca­rea cu cli­en­ţii şi uti­li­za­to­rii până la nivel de in­di­vid, un soft ca­re să ia de­ci­zii au­to­ma­te în func­ţie de brow­sin­gul cli­en­tu­lui pe site, dar şi în func­ţie de brow­sin­gul ce­lor­lal­ţi uti­li­za­tori. A dez­vol­tat anul tre­cut Re­tar­ge­ting.ro, o so­lu­ţie de creş­te­re a vânză­ri­lor de­di­ca­tă re­tai­le­ri­lor on­li­ne. „So­lu­ţia îmbi­nă per­so­na­li­za­rea me­sa­je­lor afi­şa­te în site, a new­slet­te­re­lor, seg­men­ta­rea ba­zei de da­te, A/B tes­ting cu un sistem de re­co­man­dări in­di­vi­dua­li­zat pentru fi­e­ca­re vi­zi­ta­tor, în func­ţie de is­to­ri­cul său de na­vi­ga­re“, ex­pli­că Bă­nes­cu. Mai con­cret, echi­pa Re­tar­ge­ting in­ter­pre­te­a­ză in­for­ma­ţi­i­le şi în func­ţie de aces­tea „învă­ţăm sof­tul să iden­ti­fi­ce ne­voia cli­en­tu­lui şi să ia de­ci­zii astfel încât să con­vin­gă uti­li­za­to­rul să cum­pe­re“, adaugă Bă­nes­cu. Prin co­lec­ta­rea de in­for­ma­ţii des­pre fi­e­ca­re vi­zi­ta­tor în par­te, ma­ga­zi­nul on­li­ne co­mu­ni­că in­di­vi­dua­li­zat prin Re­tar­ge­ting.ro cu fi­e­ca­re po­ten­ţial cli­ent, ca­re are par­te de o ex­pe­ri­en­ţă de cum­pă­ră­turi per­so­na­li­za­tă in­te­gral. „Impli­cit acest lu­cru du­ce la creşterea vânză­ri­lor ma­ga­zi­nu­lui on­li­ne în cau­ză“, ara­tă Bă­nes­cu.

La aproa­pe un an de la mo­men­tul zero, Re­tar­ge­ting.ro func­ţi­o­na în ver­si­u­ne be­ta cu ze­ce cli­en­ţi, ma­ga­zi­ne on­li­ne din România. Aces­tea au înre­gis­trat creş­teri ale vânză­ri­lor între 20 şi 100% în şa­se luni, cu plusuri de 50-60% în ace­la­şi in­ter­val ale ra­te­lor de con­ver­sie, ale in­te­rac­ţi­u­nii din new­slet­te­re, iar nu­mă­rul de co­şuri aban­do­na­te s-a re­dus. To­tu­şi

L

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.