SE VIN­DE ROMA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Unul din pu­ţi­ne­le ta­blo­uri ale pic­to­ru­lui bri­ta­nic Jo­seph Mal­lord

Wil­liam Tur­ner rămas în co­lec­ţii private va fi scos în lu­na de­cem­brie la li­ci­ta­ţie, fi­ind astfel pus în vânza­re pentru a do­ua oa­ră de la re­a­li­za­rea sa. Păs­trat în sta­re foar­te bu­nă, con­form ca­sei de li­ci­ta­ţii Sot­he­by’s, ta­blo­ul in­ti­tu­lat „Roma vă­zu­tă de pe Co­li­na Aven­ti­nă” a fost pic­tat la co­man­da co­lec­ţi­o­na­ru­lui Hu­gh Mun­ro de No­var, iar după moar­tea aces­tu­ia a fost cum­pă­rat de

un prim-mi­nis­tru bri­ta­nic din fa­mi­lia de Ro­se­be­ry, familie în proprietatea că­reia a rămas până în pre­zent. Lu­cra­rea, pro­pu­să co­lec­ţi­o­na­ri­lor la o li­ci­ta­ţie din lu­na de­cem­brie a aces­tui an, es­te

eva­lua­tă la 15-20 de milioane de li­re ster­li­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.