Se împli­nesc, la jumătatea lu­nii sep­tem­brie, şa­se ani de la pră­bu­şi­rea Leh­man Brot­hers, şa­se ani de criză eco­no­mi­că; din­co­lo de re­a­li­ta­tea înşe­lă­toa­re a ci­fre­lor sta­tis­ti­ce, sunt şa­se ani de no­uă or­di­ne eco­no­mi­că mondială, de aus­te­ri­ta­te, de scă­deri, de l

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

n 2008, la epi­so­dul ares­tă­rii lui Dinu Pa­tri­ciu, scriam că există zo­ne ale me­di­u­lui de afa­ceri ro­mânesc ca­re te ma­cu­le­a­ză, in­di­fe­rent de cât de curat eş­ti: petrolul, al­coo­lul, anu­mi­te zo­ne din agri­cul­tu­ră şi in­dus­tria ali­men­ta­ră, co­mer­ţul cu de­şeuri me­ta­li­ce. Eram naiv, se pa­re că me­di­ul de afa­ceri ro­mânesc în an­sam­blul lui ma­cu­le­a­ză, in­di­fe­rent cât de curat eş­ti. Nu spun asta pentru a-i apă­ra pe Pa­tri­ciu, pe Iri­na So­col sau pe vreu­nul din lun­gul şir de oa­meni de afa­ceri ca­re au pro­ble­me în jus­ti­ţie (şi zic, cu ace­e­a­şi nai­vi­ta­te, că sunt unii pentru ca­re aş fi pus mâna în foc). Vre­au doar să spun că fe­no­me­nul în an­sam­blu es­te îngri­jo­ră­tor; ba înce­pi să-ţi pui între­bări de ge­nul „da’ oa­re există ci­ne­va ca­re să nu?...“. Fon­dul pro­ble­mei, bal­ta pu­tu­roa­să de co­rup­ţie, de jocuri de in­te­re­se, de po­li­ti­că şi de pseu­do­po­li­tici în ca­re ne bă­lă­cim voit sau nu şi ca­re is­că, ia­tă, su­bi­ec­te de pri­ma pa­gi­nă, tre­bu­ie se­ca­tă, cu­ră­ţa­tă, eli­mi­na­tă. Și încep să cred că nu ne mai pu­tem însă­nă­to­şi, cu­ră­ţa, in­di­fe­rent de ac­ţi­u­ni­le pro­cu­ro­ri­lor, de au­to­de­nun­ţu­ri­le ce­lor din Sin­teş­ti sau de nu­mă­rul ani­lor de puş­că­rie pe ca­re îi ris­că ci­ne­va.

În aces­te con­di­ţii, mai cred că sin­gu­rii ca­re ar pu­tea avea suc­ces în lim­pe­zi­rea ape­lor sunt ti­ne­rii, Ge­ne­ra­ţia Y de pe co­per­ta re­vis­tei. Ci­ne o să îmi po­me­neas­că cli­şe­e­le pe ca­re le tot plim­băm des­pre ti­neri - le­ne­şi, egoiş­ti, de­pen­den­ţi de teh­no­lo­gie, nein­stru­i­ţi, plini de si­ne şi lip­si­ţi de re­a­lism - ar fa­ce bi­ne să îşi înghi­tă vor­be­le şi să se mai gânde­as­că. Even­tual la par­tea lui de vi­nă că România a ajuns să ara­te aşa cum es­te. Am vor­bit cu câţi­va ti­neri pentru ar­ti­co­lul de co­per­tă, lu­crez şi co­la­bo­rez cu un nu­măr im­por­tant de ti­neri, mă lo­vesc pe stra­dă de ti­neri şi merg ală­turi de ei în me­tru sau au­to­buz; sunt en­tu­ziaş­ti şi mun­ci­tori şi cei mai mul­ţi îmi dau ener­gii po­zi­ti­ve. Si­gur că am a le re­pro­şa câte ce­va, cul­ti­vă o lip­să de in­hi­bi­ţii şi afi­şe­a­ză câte­o­da­tă o os­ten­ta­ti­vă lip­să de maniere, dar asta e doar fron­da spe­ci­fi­că vârstei, ches­tii pe ca­re le-am trăit fi­e­ca­re din noi, la vre­mea noas­tră.

Ge­ne­ra­ţia Y, mi-a spus un tânăr de 23 de ani, pre­fe­ră un sa­la­riu mai mic, da­că sco­pul are însem­nă­ta­te pentru ei ca per­soa­nă sau fa­ce bi­ne so­ci­e­tă­ţii. Com­pa­nii ca Facebook, Google sau Ado­be s-au prins de asta şi de­fi­nesc foar­te exact plu­sul de va­loa­re pe ca­re îl aduc în societate şi în ace­la­şi timp plu­sul de va­loa­re adus in­di­vi­du­lui ce lu­cre­a­ză la ei.

Și atunci ba­nii de­vin un efect al fap­tu­lui că oa­me­nii lu­cre­a­ză pentru un scop şi nu sunt un scop în si­ne.

Am se­pa­rat fra­za de mai sus pentru a o evi­den­ţia, pentru că da­că va fi aşa, avem de-a fa­ce cu o schimbare ma­jo­ră de pa­ra­dig­mă ca­re va avea efec­te pes­te câţi­va ani. Tână­rul meu cre­de că are so­lu­ţia şi pentru imo­bi­lis­mul po­li­tic şi pentru com­ba­te­rea să­ră­ci­ei şi pentru însă­nă­to­şi­rea so­ci­e­tă­ţii. Mi-a zis că pu­te­rea unei echi­pe es­te pu­te­rea ce­lui mai slab din echi­pă şi că sal­va­rea nu vine din me­di­ul po­li­tic, ci din mici com­pa­nii, din ONG-uri; în ce­le din ur­mă, sta­tul va ră­mâne din ce în ce mai mic, mai izo­lat. România nu va ră­mâne închi­să, know-how-ul din afa­ră şi exem­ple­le se vor con­sti­tui într-un fac­tor de pre­si­u­ne pentru po­li­tic. Da­că-i aşa, să vi­nă cât mai re­pe­de.

Vă pro­pun un pic­tor ro­mân, tânăr, o pri­vi­re lim­pe­de asu­pra so­ci­e­tă­ţii de astă­zi. Îl che­a­mă Șer­ban Sa­vu, es­te din Cluj şi l-am re­gă­sit, cu bu­cu­rie, în oferta mai mul­tor ga­le­rii im­por­tan­te din străi­nă­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.