Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

CUM S - I LIMITEZI DORIN A DE A AVEA PU­TE­RE?

Cau­tă să sus­ţii un scop co­mun, mai înalt de­cât cel in­di­vi­dual. Di­ver­si­fi­că mo­dul în ca­re te ui­ţi la in­ten­ţi­i­le, ac­ti­vi­tă­ţi­le şi ac­ţi­u­ni­le în ca­re eş­ti im­pli­cat. Explo­re­a­ză mo­ti­ve­le şi sco­pul ac­ti­vi­tă­ţii: ce for­me ale pu­te­rii des­co­peri prin­tre ele? Ce alt scop social, mai înalt, mai no­bil, ar pu­tea spri­jini ac­ţi­u­nea ta? Ce poţi sus­ţi­ne din­co­lo de do­rin­ţa de a ară­ta pu­te­re per­so­na­lă sau din­co­lo de in­te­re­se­le echi­pei ta­le? Ca­re din cre­din­ţe­le şi va­lo­ri­le ta­le ar pu­tea să întă­re­as­că ace­as­tă no­uă per­spec­ti­vă?

Cau­tă oca­zii pentru a-ţi ob­ser­va, a-ţi re­cu­noaş­te şi a împăr­tă­şi cu ones­ti­ta­te ceea ce sim­ţi. Mo­men­te­le de fe­ed­back cu un mem­bru al echi­pei, de exem­plu, sunt o oca­zie ex­ce­len­tă de a ară­ta des­chi­de­re şi a-ţi împăr­tă­şi cu ones­ti­ta­te sen­ti­men­te­le su­bor­do­na­ţi­lor. Cum te-au fă­cut să te sim­ţi atunci când au fă­cut ce­va de ca­li­ta­te, dar şi când au pro­mis ce­va şi nu s-au ţi­nut de cu­vânt. Împăr­tă­şi­rea unei emoţii e o do­va­dă de cu­raj şi re­flec­tă o re­la­ţie de încre­de­re ma­re, de par­te­ne­riat.

Ara­tă gri­jă pentru cei din jur şi la­să-i să ai­bă gri­jă de ti­ne. Alo­că aten­ţie to­ta­lă, reînvie-ţi cu­ri­o­zi­ta­tea pentru ci­ne sunt oa­me­nii din­co­lo de ra­por­turi ie­rar­hi­ce, ti­tluri, ran­guri şi po­zi­ţii. Bu­cu­ră-te de com­pa­nia ce­lui de lângă ti­ne şi fii des­chis şi co­nec­tat la fe­lul aces­tu­ia de a vedea lu­mea, fă­ră a ju­de­ca. Ara­tă-ţi re­cu­noş­tin­ţa pentru pre­zen­ţa sa în ju­rul tău, pentru dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a te aju­ta şi la­să-te aju­tat apre­ci­ind ace­as­tă in­ten­ţie.

De-a lun­gul ani­lor şi datorită pro­fe­si­ei am avut dis­cu­ţii sin­ce­re cu foar­te mul­ţi oa­meni ca­re erau fie în cău­ta­rea pu­te­rii, fie „afla­ţi încă la pu­te­re”, fie fă­cu­se­ră un pas îna­poi sau erau ie­şi­ţi la pen­sie după mai mul­ţi ani într-o po­zi­ţie de pu­te­re. Con­clu­zia la ca­re am ajuns es­te că une­le din ce­le mai îndrăz­ne­ţe ac­te de ma­tu­ri­ta­te pentru un ma­na­ger es­te să-şi re­cu­noas­că mo­men­te­le în ca­re fa­ce abuz de ori­ce for­mă a pu­te­rii pe ca­re o de­ţi­ne, să fie des­chis să-şi sim­tă cu ones­ti­ta­te emo­ţi­i­le din acel mo­ment şi să ale­a­gă din­tre mul­ti­tu­di­nea de re­ac­ţii pe ca­re le-ar pu­tea avea pe ce­le prin ca­re ser­veş­te un scop co­mun, mo­de­le­a­ză va­lori co­mu­ne şi prin ca­re pu­ne în va­loa­re ca­li­tă­ţi­le şi punc­te­le tari ale ce­lor din jur.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.