O ches­ti­u­ne Ai gri­jă pe mâna cui dai com­pa­nia

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY - De RĂZVAN MUREŞAN FOTO: VIC­TOR CIUPULIGA

ALEXANDRE GORJ es­te unul din­tre pri­mii produc tori de pr ji­turi ma­ca­rons din Rom`nia. Ma­da­me Lu­cie mai are \n pre­zent patru ma­ga­zi­ne \n Rom`nia i a sto­pat pentru mo­ment dez­vol­ta­rea in­ter­na io­nal ca ur­ma­re a eveni­men­te­lor de pe pia a lo­cal . Com­pa­nia a \nchis dou din­tre ce­le trei ma­ga­zi­ne din Bu­cu­re ti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.