6% 5% 4%

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

Cîn 2009, Sta­te­le Uni­te sunt pe ca­le să înde­pli­neas­că an­ga­ja­men­tul asu­mat de Oba­ma în 2009 pentru re­du­ce­rea emi­si­i­lor po­luan­te cu 17%. HINA POLUEAZ MAI MULT CA STA­TE­LE UNI­TE I UNIUNEA EU­RO­PE­AN LA UN LOC

Emi­si­i­le de car­bon ale Chi­nei au cres­cut şi au ajuns să le eclip­se­ze pe ce­le ale Sta­te­lor Uni­te şi Uni­u­nii Europene la un loc, po­tri­vit stu­di­u­lui Global Pro­ject Re­port, re­a­li­zat de mai mul­te insti­tu­te de cer­ce­tări de pres­ti­giu. În aces­te con­di­ţii, emi­si­i­le de ga­ze cu efect de se­ră vor atin­ge în acest an un nivel record la nivel global, creşterea fi­ind ge­ne­ra­tă în spe­cial de Chi­na, ceea ce fa­ce ca obi­ec­ti­ve­le de re­du­ce­re a po­luă­rii vi­no­va­te de schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce să pa­ră că se înde­păr­te­a­ză în

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.