NI­CI­O­DA­TĂ NU E PREA TÂRZIU

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ca­sa mult vi­sa­tă nu es­te întot­de­au­na dis­po­ni­bi­lă pentru achi­zi­ţie, şi nu pentru că po­ten­ţia­lu­lui cum­pă­ră­tor i-ar lip­si ba­nii. Wall Stre­et Jo­ur­nal se amu­ză mă­su­rând cât de mult sunt dis­pu­şi cum­pă­ră­to­rii bo­ga­ţi să „vâne­ze“o pro­pri­e­ta­te atunci când ajung să fie ob­se­da­ţi de ea sau să-şi do­re­as­că să se mu­te într-o zo­nă anu­me. Ve­de­ta de televiziune Oprah Win­frey a aştep­tat, de exem­plu, ze­ce ani până să poa­tă cum­pă­ra te­ren în apro­pi­e­rea unei sta­ţi­uni de schi din Co­lo­ra­do, SUA. Un între­prin­ză­tor din Mas­sa­chus­sets a re­mar­cat o ve­che fer­mă încă de când era co­pil şi a reu­şit să o cum­pe­re abia la vârsta de 45 de ani, iar un cu­plu tot din SUA a aştep­tat de­ce­nii între­gi să cum­pe­re ca­sa ca­re îi plă­cu­se în anii ’60, reu­şind abia în 1996, după ce co­pi­ii lor au ajuns adul­ţi. Ro­bert De Ni­ro es­te proprietarul Gre­en­wi­ch Ho­tel, ame­na­jat astfel încât să fie un loc un­de şi lui să-i pla­că să stea. O noap­te de ca­za­re cos­tă 500 de do­lari, iar cei ca­re se cazează aco­lo pot vedea un film la ci­ne­ma­to­gra­ful din do­ta­rea ho­te­lu­lui ori se pot re­la­xa la un spa sau la pis­ci­na ame­na­ja­tă într-o clă­di­re tra­di­ţi­o­na­lă ja­po­ne­ză adu­să din Kyo­to. Fran­cis Ford Cop­po­la are şi el afa­ceri în tu­rism, în Be­li­ze, Gua­te­ma­la sau Argen­ti­na, ul­ti­mul ho­tel, Pa­laz­zo Mar­ghe­ri­ta, fi­ind des­chis în 2012 în lo­ca­li­ta­tea ita­lia­nă Ber­nal­da.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.