Toc­mai ci­ti­sem des­pre unii ca­re fa­bri­cau o pom­pă de bi­ci­cle­tă pe ca­re o vând cu 450 de do­lari, adi­că cu mai mult de­cât pre­ţu­ri­le a ju­mă­ta­te din bi­ci­cle­te­le de stra­dă vându­te de Ama­zon, când am dat pes­te o po­ză ne­cla­ră, un soi de sel­fie tre­mu­rat, cu pla­net

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

Am ci­tit că res­pec­ti­va fo­to­gra­fie era re­a­li­za­tă de o son­dă spa­ţia­lă in­dia­nă. Indi­e­nii, ori­cum lan­sa­ţi în ceea ce se che­a­mă cur­sa spa­ţia­lă asia­ti­că, adi­că un soi de între­ce­re „ca­re un­de cum ajun­ge“cu Chi­na, au reu­şit să pla­se­ze pe or­bi­ta pla­ne­tei Mar­te o son­dă spa­ţia­lă. Mai mult, au fă­cut asta din pri­ma încer­ca­re, un lu­cru ca­re tre­bu­ie, cel pu­ţin aşa înţe­leg, evi­den­ţiat. Şi mai mult, au fă­cut asta „low-cost“cu nu­mai 74 de milioane de do­lari lu­cru ca­re chiar mi se pa­re a fi evi­den­ţiat, pentru că toc­mai fă­cu­sem niş­te cer­ce­tări le­ga­te de cos­turi spa­ţia­le, în con­tex­tul anun­ţu­lui fă­cut de mi­nis­trul pentru so­ci­e­ta­tea in­for­ma­ţi­o­na­lă, Răzvan Co­to­ve­lea, că vom achi­zi­ţi­o­na un satelit al nostru, pentru co­mu­ni­ca­ţii, pe ca­re să-l fo­lo­se­as­că şi au­to­ri­tă­ţi­le, şi me­di­ul pri­vat; esti­mă­ri­le mi­nis­tru­lui mer­ge­au de la câte­va zeci de milioane de euro la su­te de milioane de euro (şi, trăi­tor aici, cred că o să mer­gem pe so­lu­ţia me­die, de vreo 200 de milioane, aco­pe­ri­toa­re pentru ori­ce ce­rin­ţă sau, de ce nu? ori­ce co­mi­si­on va fi ne­ce­sar). Da, cos­tu­ri­le unui satelit sunt des­tul de con­sis­ten­te, din­co­lo de pre­ţul apa­ra­tu­lui în si­ne nu­mai lan­sa­rea poa­te cos­ta între 30 şi 120 de milioane de do­lari. Un satelit de co­mu­ni­ca­ţii are ros­tul lui şi îmi pa­re a fi o in­ves­ti­ţie bu­nă, în mă­su­ra în ca­re se va ţine cont şi se va întoc­mi o stra­te­gie, un program na­ţi­o­nal de dez­vol­ta­re co­e­ren­tă a tehnologiei şi co­mu­ni­ca­ţi­i­lor, de fo­lo­si­re a între­gu­lui po­ten­ţial cu­prins în ceea ce se che­a­mă ca­pa­ci­tă­ţi­le sof­tiş­ti­lor ro­mâni. Alt­fel, cred că un satelit pic­tat cu co­co­şi de Ho­re­zu au fi un soi de pom­pă de 450 de do­lari fo­lo­si­tă la o bi­ci­cle­tă de sub 100 de do­lari. Pentru cu­ri­o­şi, spun că pom­pa de 450 de do­lari es­te un obi­ect chiar fru­mos, fa­bri­cat de o com­pa­nie ita­lia­nă, din Mi­la­no, şi încă una cu ve­chi­me, cu corp din oţel ino­xi­da­bil, fur­tun ele­gant, fo­lo­sit de obi­cei în in­dus­tria ae­ros­pa­ţia­lă, cu mâner din lemn de tran­da­fir şi cu un mic ma­no­me­tru integrat în tal­pa ma­şi­nă­ri­ei. Şi se vin­de bi­ne.

De ce vă plic­ti­sesc cu ches­ti­i­le astea? Pentru că vre­au să vă po­ves­tesc de­pre cea mai ig­no­ra­tă sta­tis­ti­că din România. Pe­ri­o­dic, insti­tu­tul de spe­cia­li­ta­te pre­zin­tă sta­tis­ti­ca ino­va­ţi­ei în com­pa­ni­i­le româneşti; ce­le mai re­cen­te da­te sunt pentru pe­ri­oa­da 2010-2012. Pe­ri­oa­dă în ca­re pon­de­rea companiilor ino­va­toa­re a fost de 20,7%, în scă­de­re cu 10,1 punc­te pro­cen­tua­le, în com­pa­ra­ţie cu pe­ri­oa­da 2008-2010. Între­prin­de­ri­le ino­va­toa­re de pro­du­se şi/sau pro­ce­se au avut o pon­de­re de 6,3% în to­tal între­prin­deri, în scă­de­re cu 8,0 punc­te pro­cen­tua­le, în com­pa­ra­ţie cu pe­ri­oa­da 2008-2010, când s-a înre­gis­trat o pon­de­re de 14,3%. Între­prin­de­ri­le ino­va­toa­re de me­to­de de or­ga­ni­za­re şi de mar­ke­ting au înre­gis­trat o pon­de­re de 18,8%, în scă­de­re cu 7,7 punc­te pro­cen­tua­le, com­pa­ra­tiv cu pe­ri­oa­da 2008-2010, când pon­de­rea aces­to­ra a fost de 26,5%. Când spun com­pa­nii ino­va­toa­re vor­besc nu des­pre ti­neri sof­tiş­ti ca­re lan­se­a­ză apli­ca­ţii de mo­bil, sau nu nu­mai, pentru că şi ei intră în ca­te­go­rie, ci des­pre întreg spec­trul de ino­va­ţii: adop­ta­rea, de că­tre com­pa­nii, mari sau mici, a unui pro­dus nou, a unui pro­ces nou sau îmbu­nă­tă­ţit sau a unei me­to­de noi de or­ga­ni­za­re sau de mar­ke­ting, toa­te având drept re­zul­tat o îmbu­nă­tă­ţi­re sem­ni­fi­ca­ti­vă fa­ţă de ceea ce a fost înain­te fo­lo­sit sau vândut de com­pa­nie.

Fap­tul că o com­pa­nie din cinci a pro­dus ce­va ino­va­tor sau a adop­tat un pro­ces ino­va­tor mi se pa­re cu to­tul re­mar­ca­bil, chiar da­că da­te­le ara­tă o scă­de­re fa­ţă de pe­ri­oa­da an­te­ri­oa­ră cri­zei. Trăim cu im­pre­sia că România se miş­că lent şi că ino­va­ţia es­te în altă par­te, pe alte me­le­a­guri, că alţii pot fa­ce pom­pe de bi­ci­cle­tă de 450 de do­lari şi pot pla­sa sa­te­li­ţi pe or­bi­te. Aşa că am de­cis, la Bu­si­ness Magazin, să des­co­pe­rim ce­le mai ino­va­toa­re com­pa­nii locale şi să le pre­zen­tăm lu­mii într-un ca­ta­log spe­cial, ca­re va apărea la sfârşi­tul lu­nii noi­em­brie. În pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re, vă rog, şe­fi de com­pa­nii sau oa­meni de co­mu­ni­ca­re, să ne tri­mi­te­ţi pro­pu­ne­ri­le şi po­veş­ti­le voas­tre, des­pre cum ino­ve­a­ză com­pa­nia voas­tră. În func­ţie de răs­pun­suri, le vom ale­ge pe ce­le mai de­o­se­bi­te, le vom spune povestea şi, ci­ne ştie, poa­te că le vom şi pre­mia.

Ilus­trez cu El Gre­co, „A cin­cea pe­ce­te“, el însu­şi un pic­tor ino­va­tor, aflat, teh­nic şi sti­lis­tic, mult înain­tea epo­cii sa­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.