Pag. 22

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Di­rec­tor ge­ne­ral: Orlan­do Ni­coa­ră Di­rec­tor edi­to­rial: Cris­tian Di­mi­triu Pu­blis­her: Ni­co­le­ta Ne­dea Cer­ce­ta­re: Da­ni­el Se­ca­rea

Dez­vol­ta­re: Iu­lian Sîrbu Di­rec­tor de vânzări: Dragoș Stan Pre­lu­cra­re ima­gi­ne: Iu­lian Popa

Foto: Marius Smă­du Pro­du­cție: Ro­di­ca Ghen­ciu Dis­tri­buție: Da­ni­el Ionuț Ion Financiar: Daniela Co­zac HR: Elena Di­o­ni­sie IT: Co­druța Se­de­riaș Admi­nis­tra­tiv: So­rin Cârciu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.