CUM S-AU INTEGRAT ROMÂNII ÎN EU­RO­PA

Business Magazin (Romania) - - // POVESTEA REVISTEI -

De­cem­brie 2007: re­vis­ta Bu­si­ness Magazin de­sem­na drept „per­so­na­li­ta­tea anu­lui“per­so­na­jul co­lec­tiv nu­mit la acea vre­me, fie iro­nic, fie ad­mi­ra­tiv, „căp­şu­na­rul“- ca­te­go­ria de ro­mâni ca­re, fie din să­ră­cie, fie pentru că au gă­sit o opor­tu­ni­ta­te mai bu­nă de re­a­li­za­re pro­fe­si­o­na­lă în afa­ra gra­ni­ţe­lor, ple­ca­se­ră să lu­cre­ze în străi­nă­ta­te. Sep­tem­brie 2014: Co­mi­sia Europeană pu­bli­că o sta­tis­ti­că din ca­re rei­e­se că din cei pes­te 7 milioane de ce­tă­ţeni ai UE ca­re trăi­esc şi lu­cre­a­ză în alt stat mem­bru 1,1 milioane sunt ro­mâni, ceea ce pla­se­a­ză România pe primul loc între sta­te­le co­mu­ni­ta­re cu pon­deri însem­na­te de ce­tă­ţeni ca­re mun­cesc în străi­nă­ta­te.

În acest in­ter­val de şap­te ani s-au întâmplat o criză eco­no­mi­că mondială, o su­mă de cam­pa­nii în di­ver­se zia­re străi­ne ca­re s-au stră­du­it să-i de­mo­ni­ze­ze pe românii mi­gran­ţi şi o su­mă de re­por­ta­je din pre­sa in­ter­nă ca­re au vor­bit des­pre dra­me­le fa­mi­li­i­lor lor ră­ma­se în ţa­ră şi des­pre de­fi­ci­tul de per­so­nal pe ca­re ple­ca­rea lor l-a lă­sat în une­le sec­toa­re ale eco­no­mi­ei. „Căp­şu­na­rul“a con­ti­nuat să se lupte însă pentru şan­sa lui. În 2007, ul­ti­mul an di­nain­te de criză, re­zul­ta­tul efor­tu­lui lui, de­ta­liat atunci de co­le­ga mea Ioana Ursu, se mă­su­ra în economie prin fap­tul că acest per­so­naj co­lec­tiv de­veni­se cel mai ma­re in­ves­ti­tor în România, cu o su­mă es­ti­ma­tă la cca 7 mld. euro tri­mi­şi în ţa­ră - echi­va­len­tul in­ves­ti­ţi­i­lor străi­ne di­rec­te es­ti­ma­te pentru acel an. Ba­nii tri­mi­şi de românii din străi­nă­ta­te se înmul­ţi­se­ră de la un an la altul, de la 3,1 mld. euro în 2004 la pes­te 5 mld. euro în 2006, o su­mă ca­re de­ja si­tua România pe al doi­lea loc în UE şi în top 10 mondial după cri­te­ri­ul su­me­lor tri­mi­se în ţă­ri­le de ori­gi­ne de ce­tă­ţe­nii ca­re mun­cesc în străi­nă­ta­te. Şi după înce­pu­tul cri­zei eco­no­mi­ce însă, românii ple­ca­ţi în Ita­lia, Spa­nia sau Anglia au con­ti­nuat să ţi­nă jos ra­ta şo­ma­ju­lui, să des­po­vă­re­ze sta­tul de o se­rie de chel­tu­i­e­li so­cia­le, să ali­men­te­ze cu ba­nii lor con­su­mul in­tern şi să amor­ti­ze­ze de­ze­chi­li­bre­le fis­ca­le pe ca­re pros­tia şi ne­cin­stea gu­ver­ne­lor le-au lă­sat să se adânce­as­că.

Bu­si­ness Magazin l-a de­sem­nat în 2007 pe Căp­şu­nar drept „per­so­na­li­ta­tea anu­lui“ca sim­bol co­lec­tiv al per­for­man­ţei in­di­vi­dua­le a ro­mânu­lui, cât şi al lip­sei poa­te nu atât de per­for­man­ţă, cât de pu­te­re a eco­no­mi­ei româneşti: nu ave­am un antreprenor, o com­pa­nie sau chiar un po­li­ti­cian ca­re să se fi re­mar­cat în acel an prin­tr-o ini­ţia­ti­vă de an­ver­gu­ră, o tran­zac­ţie spec­ta­cu­loa­să, o re­a­li­za­re me­mo­ra­bi­lă, cu im­pact la ni­ve­lul eco­no­mi­ei ori al so­ci­e­tă­ţii ca întreg. Fi­ind atunci pri­ma oa­ră când ne veni­se ide­ea ca unul din­tre ar­ti­co­le­le de bi­lanţ sau sin­te­ză de la fi­nal de an să ai­bă o ase­me­nea te­mă, ave­am spe­ran­ţe ca în anii ur­mă­tori să pu­tem ale­ge o per­so­na­li­ta­te cu nu­me şi pre­nu­me sau o com­pa­nie au­toh­to­nă. Cu ex­cep­ţia anu­lui 2008, când l-am de­sem­nat pe Mu­gur Isă­res­cu (ca­re şi în zi­ua de azi a rămas ca­pul cel mai lim­pe­de între cei nu­mi­ţi ge­ne­ric „au­to­ri­tă­ţi“, primul în son­da­je­le de încre­de­re a po­pu­la­ţi­ei şi la fel de cur­tat pentru func­ţia de prim-mi­nis­tru), am avut tot per­so­na­je co­lec­ti­ve: în 2009 a fost FMI, în 2010 Expor­ta­to­rul, în 2011 Cu­po­na­rul, în 2012 An­tre­pre­no­rul de ori­gi­ne străi­nă („Expan­tre­pre­no­rul“), în 2013 Pro­gra­ma­to­rul. Une­le din­tre aces­te per­so­na­je au cam dis­pă­rut, alte­le nu; din­tre toa­te ce­le de până acum, Căp­şu­na­rul e însă cel mai re­zis­tent: un câşti­gă­tor şi în ace­la­şi timp o vic­ti­mă a glo­ba­li­ză­rii eco­no­mi­ce şi a is­to­ri­ei noas­tre re­cen­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.