O GAFĂ FESTIVĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Vre­mea îţi stri­că pla­nu­ri­le când te aştep­ţi mai pu­ţin, aşa cum au con­sta­tat or­ga­ni­za­to­rii unui eveni­ment din Ţa­ra Ga­li­lor. Eveni­men­tul, me­nit să fie o săr­bă­toa­re a Par­cu­lui Na­ţi­o­nal Snow­do­nia şi a co­mu­ni­tă­ţi­lor de fer­mi­eri din zo­nă, a pre­su­pus şi in­scrip­ţi­o­na­rea unei po­e­zii a po­e­tu­lui ga­lez Gil­lian Clark pe un pe­re­te de stâncă, proi­ect apro­bat în ide­ea că, nu după mul­tă vre­me, ace­as­ta avea să fie spă­la­tă de ploi. Spre ma­rea sur­prin­de­re a or­ga­ni­za­to­ri­lor şi a au­to­ri­tă­ţi­lor însă, tem­pe­ra­tu­ri­le mai ri­di­ca­te de­cât de obi­cei şi pre­ci­pi­ta­ţi­i­le in­su­fi­ci­en­te au fă­cut ca in­scrip­ţia de pe stâncă să ră­mână la lo­cul ei şi să se­me­ne cu mâzgă­le­li­le de pe pe­re­ţii clă­di­ri­lor ur­ba­ne, for­ţându-i pe edi­li să cau­te so­lu­ţii pentru a o înde­păr­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.