DIPLOMAŢIA SCUTULUI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EVENIMENT -

Co­man­da ba­zei ba­lis­ti­ce de la De­ve­se­lu a fost pre­lua­tă ofi­cial de că­tre ar­ma­ta ame­ri­ca­nă, ceea ce l-a de­ter­mi­nat pe am­ba­sa­do­rul Ru­si­ei la NATO, Alek­san­dr Gruş­ko, să acu­ze SUA că sub­mi­nea­ză se­cu­ri­ta­tea re­gi­o­na­lă prin sis­te­mul an­ti­ra­che­tă (România şi Po­lo­nia) şi să aver­ti­ze­ze că Mos­co­va in­ten­ţi­o­nea­ză să ia mă­suri. Ale­xan­der Ver­shbow, ad­junct al se­cre­ta­ru­lui ge­ne­ral al NATO, a re­pli­cat că ele­men­te­le an­ti­ra­che­tă „con­tri­bu­ie la con­so­li­da­rea se­cu­ri­tă­ţii regionale şi răs­pund unor ame­nin­ţări ca­re nu au le­gă­tu­ră cu Rusia“, în timp ce pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a de­cla­rat că România „nu poa­te ac­cep­ta ame­nin­ţări“şi că „do­reş­te să ai­bă un rol de echi­li­bru în re­gi­u­ne, pentru că vo­ca­ţia noas­tră es­te una pa­ci­fis­tă“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.