PAŞNICUL RĂZ­BOI MONDIAL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Pre­ţul petrolului şi-a con­ti­nuat că­de­rea li­be­ră, co­bo­rând chiar sub 81 de do­lari/ba­ril de la pes­te 110 în iu­nie, din cau­za su­pra­pro­duc­ţi­ei glo­ba­le de­ter­mi­na­te în primul rând de „boo­mul energetic“cre­at de ex­ploa­tă­ri­le din SUA ba­za­te pe frac­tu­ra­re hi­drau­li­că. Pro­duc­ţia de pe­trol a SUA se si­tue­a­ză la 8,7 mil. ba­ri­li/zi, re­cor­dul ul­ti­me­lor de­ce­nii, în timp ce ţări OPEC ca Ara­bia Sau­di­tă sau Ku­weit au pă­rut în sfârşit să ac­cep­te pre­ţuri mai mici, în încer­ca­rea de a li­mi­ta creşterea în continuare a ofer­tei din par­tea SUA. Agen­ţia In­ter­na­ţi­o­na­lă a Ener­gi­ei apre­cia­ză că pre­ţul petrolului ar tre­bui să sca­dă sub 80 do­lari/ ba­ril pentru ca Ara­bia Sau­di­tă să poa­tă câşti­ga răz­boi­ul preţurilor cu fur­ni­zo­rii ame­ri­cani ca­re ex­ploa­te­a­ză ză­că­min­te de şist. Ace­e­a­şi agen­ţie a re­dus cu 200.000 ba­ri­li/zi es­ti­ma­rea pri­vind ce­re­rea de pe­trol în acest an şi cu 300.000 pentru 2015 şi a apre­ciat că OPEC nu va mai pu­tea fi ca­pa­bi­lă să opre­as­că ief­ti­ni­rea glo­ba­lă aşa cum o fă­cea de obi­cei până acum. Mi­liar­da­rul prinţ saudit Alwa­le­ed bin Ta­lal a pro­tes­tat însă fa­ţă de de­ci­zia mi­nis­tru­lui saudit al petrolului de a ac­cep­ta o că­de­re glo­ba­lă a preţurilor, aver­ti­zând că 90% din bugetul ţă­rii pro­vi­ne din vânza­rea de pe­trol, iar da­că înca­să­ri­le con­ti­nuă să sca­dă, ace­as­ta ar pu­tea fi o ca­tas­tro­fă eco­no­mi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.