CEI ŞA­SE INVINCIBILI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

În pri­mă­va­ra anu­lui 1945, alia­ţii înain­te­a­ză pe sce­na de lup­tă europeană, aco­lo un­de War­dad­dy (Brad Pitt), un ser­gent de­ja înrăit de ex­pe­ri­en­ţa răz­boi­u­lui, se află la co­man­da unui tanc Sher­man su­pra­nu­mit Fu­ria (Fu­ry) şi a aso­ci­e­rea unui grup de iu­bi­tori de ar­tă ca­re con­tri­bu­ie cu o su­mă de bani pentru achi­zi­ţi­o­na­rea de lu­crări de ar­tă con­tem­po­ra­nă ca­re apoi sunt ex­pu­se o pe­ri­oa­dă de timp în ca­sa fi­e­că­rui mem­bru al „co­lec­ti­vei”. Lu­cră­ri­le nu pot fi achi­zi­ţi­o­na­te în sco­pul ob­ţi­ne­rii de profit şi nici nu pot fi vându­te fă­ră acor­dul tu­tu­ror ce­lor ca­re s-au aso­ciat la cum­pă­ra­rea lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.