Ase­me­nea mul­tor lau­re­a­ţi No­bel, mă gândesc că pre­mi­e­rul fin­lan­dez Ale­xan­der Stubb tre­bu­ie să se tra­gă din nis­cai­va ră­dă­cini româneşti, sau poa­te o fi zbu­rat la un mo­ment dat prin spa­ţi­ul ae­rian na­ţi­o­nal sau poa­te o fi in­trat prin ape­le te­ri­to­ria­le; sunt t

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

Con­cret, săp­tă­mâna tre­cu­tă Ale­xan­der Stubb a acu­zat, într-o de­cla­ra­ţie acor­da­tă CNBC, com­pa­nia Apple că a dis­trus economia ţă­rii. „iPhone-ul a omo­rât No­kia, iar iPad-ul a dis­trus in­dus­tria de hârtie“, spune Stub­bs. No­kia şi hârtia sunt im­por­tan­te pentru economia fin­lan­de­ză, pro­du­că­to­rul de te­le­foa­ne mo­bi­le fi­ind cea mai im­por­tan­tă com­pa­nie din Fin­lan­da până în 2007, atunci când Apple a lan­sat pri­ma ge­ne­ra­ţie de iPhone. În anii ce au ur­mat, No­kia a in­trat în de­clin, a fost cum­pă­ra­tă de Mi­cro­soft, res­truc­tu­ra­tă, iar bu­si­nes­sul a fost re­o­ri­en­tat spre servicii şi re­ţe­le. Stub­bs i-a acu­zat pe cei de la Apple, cu toa­te că piaţa de smartphone-uri es­te do­mi­na­tă de Samsung şi de Android. Are to­tu­şi drep­ta­te într-o oa­re­ca­re mă­su­ră, pentru că iPhone es­te pro­du­sul ca­re a lan­sat o pia­ţă. Pre­mi­e­rul gre­şeş­te când acu­ză com­pe­ti­ţia, când de fapt gre­şe­a­la es­te în pro­pria cur­te. Șta­bii de la No­kia ar fi tre­bu­it să in­tu­ias­că schim­ba­rea şi să încer­ce să se schim­be, să se adap­te­ze; No­kia a trăit ace­e­a­şi schimbare ca­re se pro­du­ce şi în in­dus­tria media, de exem­plu, schimbare ca­re se la­să cu nu­mă­rul cu­venit de vic­ti­me.

De­mer­sul pre­mi­e­ru­lui fin­lan­dez, des­pre ca­re cred că es­te bi­ne in­ten­ţi­o­nat şi că, ori­cum, de­cla­ra­ţia a fost scoasă din con­text, ca să fo­lo­sesc şi un cli­şeu, se­a­mă­nă în bu­nă mă­su­ră cu ac­ti­vi­ta­tea po­li­ti­cia­nis­tă dâmbo­vi­ţe­a­nă, mult gră­bi­tă în a iden­ti­fi­ca vi­no­va­ţi, su­per­len­tă şi ine­fi­ci­en­tă, de­loc do­ri­toa­re în a gă­si so­lu­ţii. Și, pentru a vă con­vin­ge, spi­cu­i­esc alan­da­la din ca­ta­lo­gul vi­no­vă­ţi­i­lor locale, aşa cum apar în ar­hi­va agen­ţi­ei Mediafax: „Bă­ni­ci­oiu: Vi­no­va­ţii pentru ce­le 400.000 de do­ze de vac­cin an­ti­gri­pal ne­con­form vor plă­ti“; „Pon­ta: La STS tre­bu­ie asu­ma­tă răs­pun­de­rea de că­tre conducere, es­te greu de gă­sit un ope­ra­tor vi­no­vat“; „Boc: Gu­ver­nul es­te vi­no­vat pentru ta­xe­le pe ca­re le im­pu­ne ro­mâni­lor, nu FMI“(anul es­te 2013); „Men­ci­ni­cop­schi: Nu mă simt vi­no­vat, pri­va­ti­za­rea a fost fă­cu­tă de ADS; voi ata­ca de­ci­zia in­stan­ţei“; „Vi­ce­pri­ma­rul Ca­pi­ta­lei, des­pre co­pi­lul omo­rât de câini: Vi­no­vat es­te cel ca­re are spa­ţi­ul pri­vat“; „Boa­giu: Ni­meni nu se fa­ce vi­no­vat de mo­dul în ca­re au fost des­ză­pe­zi­te dru­mu­ri­le şi ca­lea fe­ra­tă (fe­brua­rie 2012)“; „Gi­ur­gea (PDL) îşi ce­re scu­ze după ce a afir­mat că Ve­res­toy ar fi vi­no­vat de des­pă­du­riri din Har­ghi­ta“(oc­tom­brie 2010); „Di­rec­to­rul Admi­nis­tra­ţi­ei Ba­zi­na­le Mu­reş: Ve­res­toy, vi­no­va­tul nu­mă­rul 1 de des­pă­du­ri­ri­le din Har­ghi­ta“(sep­tem­brie 2010); „Ili­es­cu: Bă­ses­cu e vi­no­vat pentru anar­hia şi lip­sa de co­mu­ni­ca­re din­tre in­sti­tu­ţii“; „Sul­fi­na Bar­bu: Adom­ni­ţei, vi­no­vat de vi­o­len­ţa în şco­li, pentru că nu are stra­te­gie în do­me­niu“. Mă opresc aici, ve­ţi fi prins ide­ea: mult zgo­mot de­ge­a­ba pentru ni­mic.

Fă­ră să mai cau­te vi­no­va­ţi, co­le­gii de la Zia­rul Financiar au lan­sat proi­ec­tul „România 5%“, me­nit să cre­e­ze o plat­for­mă de re­lan­sa­re eco­no­mi­că a Ro­mâni­ei ca­re să asi­gu­re o creş­te­re anua­lă de 5%, timp de cel pu­ţin un de­ce­niu. Cum în va­ra ace­as­tui an şi Bu­si­ness Magazin a avut o co­per­tă pe ca­re scria, sim­plu, 5%, rei­te­rez că­te­va din idei­le de atunci: un program na­ţi­o­nal de com­ba­te­re a să­ră­ci­ei, spri­jin pentru an­tre­pre­no­riat şi pentru fer­mi­eri, re­ca­li­fi­ca­re pentru şo­meri, taxe ome­neş­ti, toa­te ches­ti­u­ni­le sim­ple ca­re for­me­a­ză pre­mi­se­le unei dez­vol­tări du­ra­bi­le. Cu bu­ge­te mul­tia­nua­le, cu planuri şi gândi­re pe ter­men lung, cu mai pu­ţi­ne stu­dii de fe­za­bi­li­ta­te şi cu mai mul­te rezultate con­cre­te, fă­ră cli­en­te­lism po­li­tic, con­stru­ind, în schimb, o eli­tă eco­no­mi­că şi cul­tu­ra­lă. So­lu­ţi­i­le cri­ze­lor pe ca­re le tra­ver­săm nu sunt as­cun­se în ci­ne ştie ce for­mu­le com­pli­ca­te, ar fi de ajuns ca oa­me­nii să-şi fa­că bi­ne tre­a­ba, să le pe­se.

Iden­ti­fi­ca­rea vi­no­va­ţi­lor înse­am­nă o tre­a­bă fă­cu­tă pe ju­mă­ta­te.

Fă­ră ta­blou, dar cu co­per­ta de atunci, sim­plă ca o ope­ră de ar­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.