DOMINAȚI DE COMPETITIVITATE

Business Magazin (Romania) - - // RESURSE UMANE -

Ce­le mai pu­ter­ni­ce sti­luri din com­pa­ni­i­le din România sunt de tip Agre­siv/De­fen­siv. Sti­lul prin­ci­pal es­te Com­pe­ti­tiv (de la oa­meni se aşte­ap­tă să fie învin­gă­tori, să de­pă­şe­as­că per­for­man­ţe­le co­le­gi­lor, să fie vă­zu­ţi şi re­mar­ca­ţi), un stil pre­do­mi­nant es­te Au­to­dez­vol­ta­re (de la oa­meni se aşte­ap­tă să fa­că bi­ne chiar şi sar­ci­ni­le sim­ple, să îşi men­ţi­nă in­te­gri­ta­tea, să le pla­că ceea ce fac), alt stil pre­do­mi­nant es­te Con­ven­ţi­o­nal (de la oa­meni se aşte­ap­tă să ur­me­ze întot­de­au­na po­li­ti­ci­le şi re­gu­li­le, să fa­că im­pre­sie bu­nă, să se con­for­me­ze), iar sti­lul se­cun­dar es­te de Opo­ziție (de la oa­meni se aşte­ap­tă să ră­mână dis­tan­ţi şi per­fect obi­ec­ti­vi, să scoa­tă în evi­den­ţă gre­şe­li­le, să cri­ti­ce pentru „bi­ne­le orga­ni­za­ţi­ei“). Cer­ce­ta­rea Na­ţi­o­na­lă Hu­man Sy­ner­gis­tics s-a des­fă­şu­rat în 2009, pe un eşan­ti­on de 1.550 de ches­ti­o­na­re la ca­re au răs­puns per­soa­ne din 155 de com­pa­nii din România.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.