Da­că aţi ci­tit (ci­ne a avut răb­da­re să ci­te­as­că) des­pre asset ve­lo­ci­ty, con­ti­nu­o­us im­pro­ve­ment, co­mu­ni­ca­re cor­po­ra­tis­tă şi alte năz­bâtii de ca­re mi-am amin­tit din ex­pe­ri­en­ţe­le avu­te de-a lun­gul ca­ri­e­rei, pu­te­ţi tre­ce acum spre „su­ma cum lau­dae“la ori­ce te

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

omen­tam într-una din po­veş­ti­le me­le des­pre fap­tul că la ace­e­a­şi vi­te­ză, pe o li­nie de pro­duc­ţie mai scur­tă, pro­du­sul ajun­ge la ca­păt mai re­pe­de de­cât pe una lun­gă. Nu pa­re ma­re sco­fa­lă da­că o gândeş­ti lo­gic. Dar via­ţa ba­te fil­mul...

Asa că să dis­cu­tăm des­pre LMSSBB... sau ori­cum s-o che­ma, ca­re a venit de la in­stru­i­rea pe li­nie de Le­an Ma­nu­fac­tu­ring cu o idee sim­plă şi fi­xă: spa­ţi­ul li­ber e Mu­da (pi­er­de­re, în ja­po­ne­ză) şi tre­bu­ie eli­mi­nat! Fă­ră să se între­be o se­cun­dă ca­re ar fi de fapt câşti­gul şi ca­re e obi­ec­ti­vul îmbu­nă­tă­ţi­rii, a mai pus un me­tru la in­di­ca­to­rul de mă­su­ră şi în loc să mă­soa­re câţi me­tri are de par­curs pro­du­sul ca să ajun­gă la ca­pă­tul li­ni­ei, a înce­put să câşti­ge me­tri pă­tra­ţi de shop floor!

A fă­cut omul niş­te hei­jun­ka, ca­re nu es­te altce­va de­cât o teh­ni­că pentru re­du­ce­rea Mu­da.

După câte­va hei­jun­ka am reu­şit să ne lău­dăm cu aproa­pe de pro­duc­ti­vi­ta­te era mai mult de­cât evi­den­tă şi to­tu­şi asta era o altă mânca­re de peş­te, o po­ves­te se­pa­ra­tă des­pre cum se pic­te­a­ză in­di­ca­to­rii de per­for­man­ţă ca să dea bi­ne la ra­port.

La un mo­ment dat psi­ho­za s-a nu­mit U-sha­pe. Că e be­ne­fic să pui niş­te pos­turi de lu­cru în for­mă de U, astfel încât un ope­ra­tor ca­re nu es­te foar­te încăr­cat să poa­tă pres­ta ope­ra­ţi­uni la două sta­ţii de lu­cru, sau că es­te util să aşe­zi sta­ţi­i­le de lu­cru în for­mă de U, astfel încât să câşti­gi acea vi­te­ză de ca­re po­me­neam scrie prin toa­te ma­nua­le­le. Dar să nu fii în sta­re să ci­teş­ti mai mult de­cât ca­pi­to­lul ăsta şi să înce­pi să cre­zi că U-sha­pe e un feng shui uni­ver­sal şi ca­re se apli­că la ori­ce, de­ja e altă salată. Mai ales când des­co­pe­re­am că une­le li­nii de pro­duc­ţie ave­au ten­din­ţa să se du­că îna­poi spre ma­ga­zia de ma­te­rii pri­me în loc să se îndrep­te spre ma­ga­zia de pro­du­se fi­ni­te şi do­cu­ri­le de li­vra­re.

Evi­dent, da­că vreu­nul din­tre cei nea­tin­şi de vi­ru­sul U-sha­pe încer­ca să co­men­te­ze ce­va, apărea in­stan­ta­neu co­men­ta­ri­ul cu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.