Pr bu irea co­ta­ţi­i­lor petrolului, re­flec­tat \n lu­me i de pre­ţu­ri­le mai mici din ben­zin rii, es­te o bi­ne­fa­ce­re pentru cump r tori, dar es­te oa­re i o arm pu­ter­nic fo­lo­sit de Sta­te­le Uni­te \mpo­tri­va Ru­si­ei i Ira­nu­lui? La ace­ast con­clu­zie a ajuns Thom

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE - De ANCA DUMITRESCU FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

N PO­FI­DA TULBUR RILOR CA­RE AU LOC |N MUL­TE DIN STA­TE­LE PRODUC TOARE DE PE­TROL, LIBIA, IRAK, NIGERIA I SIRIA, PRE URILE I EIULUI ATING MI­NI­ME NEMAI|NT~LNITE |N UL­TI­MII ANI. de afa­ceri, doi pi­loni ai sus­ţi­ne­rii sa­le po­li­ti­ce“, scrie Ri­chter.

În pri­vin­ţa Ira­nu­lui, Ri­chter spune că un preţ al petrolului de sub 100 de do­lari pe ba­ril cre­e­a­ză de­fi­ci­te bu­ge­ta­re ma­si­ve şi sub­mi­nea­ză po­zi­ţia ţă­rii în ne­go­ci­e­ri­le cu Occi­den­tul re­fe­ri­toa­re la pro­gra­mul nuclear al Te­he­ra­nu­lui.

În pre­zent, co­ta­ţia petrolului Brent, de re­fe­rin­ţă la bur­sa din Lon­dra, şi-a re­venit uşor, în ju­rul va­lo­rii de 86 de do­lari pe ba­ril, de la un mi­nim al ul­ti­mi­lor patru ani, în timp ce pre­ţul petrolului West Te­xas Inter­me­dia­te, de re­fe­rin­ţă pe piaţa ame­ri­ca­nă, es­te de cir­ca 82 de do­lari pe ba­ril.

În Rusia, pre­sa ur­mă­reş­te cu aten­ţie evo­lu­ţi­i­le co­ta­ţi­i­lor petrolului. „De­pen­den­ţa eco­no­mi­ei ru­se de re­sur­se­le naturale, în primul rând de ga­ze naturale şi pe­trol, es­te de­se­ori com­pa­ra­tă cu de­pen­den­ţa de dro­guri“, po­tri­vit pu­bli­ca­ţi­ei Ne­za­vi­si­maia Ga­ze­ta. Ni­ko­lai Ma­kei­ev şi Kon­stan­tin Smir­nov au scris în Mos­kov­ski Kom­so­mo­leț că se tem de o re­pli­că mai se­ve­ră a cri­zei eco­no­mi­ce din 2008-2009. „Pu­tem doar spe­ra că şei­cii petrolului îşi vor ve­ni în fi­re, vor re­du­ce pro­duc­ţia şi sta­bi­li­za pre­ţu­ri­le la cel pu­ţin 90 de do­lari pe ba­ri­li“, afir­mă cei doi au­tori. RABIA SAUDIT , DERANJAT DE PRODUC IA SUA

Te­o­ri­i­le lui Fri­ed­man des­pre un nou Răz­boi Re­ce nu sunt sin­gu­re­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.