|

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Ana­liş­tii iden­ti­fi­că un nu­măr de po­si­bi­le cau­ze pentru acest de­clin ac­cen­tuat, cum ar fi pro­duc­ţia ma­re din SUA, creşterea eco­no­mi­că len­tă din Eu­ro­pa şi Chi­na, pre­cum şi pro­duc­ţia con­stan­tă a OPEC.

În loc să ana­li­zăm cau­ze­le, Fri­ed­man spune însă că tre­bu­ie să ana­li­zăm re­zul­ta­te­le şi anu­me re­du­ce­rea înca­să­ri­lor Ru­si­ei şi Ira­nu­lui şi ce înse­am­nă acest lu­cru.

Ci­ne are de câşti­gat? Sta­te­le Uni­te vor ca sanc­ţi­u­ni­le im­pu­se Ru­si­ei din cau­za con­flic­tu­lui din Ucrai­na să ai­bă un im­pact mai ma­re. Atât sau­di­ţii cât şi ame­ri­ca­nii duc un răz­boi în Siria, în apro­pi­e­rea Ira­nu­lui.

“Es­te vor­ba de afa­ceri, dar ara­tă ca un răz­boi cu alte mij­loa­ce – petrolul“, scrie Fri­ed­man.

Paul Ri­chter, ana­list la Los Ange­les Ti­mes, es­te de acord că atât Rusia, cât şi Ira­nul încep să sim­tă efec­tul scă­de­rii preţurilor petrolului, chiar da­că nu mer­ge atât de de­par­te cu spe­cu­la­ţi­i­le le­ga­te de un răz­boi se­cret.

“Pre­si­u­ni­le eco­no­mi­ce nu vor schim­ba efor­tu­ri­le agre­si­ve ale lui Pu­tin de a re­câşti­ga in­fluen­ţa pu­ter­ni­că asu­pra Ucrai­nei, pe ca­re nu o con­si­de­ră ne­go­cia­bi­lă. Aces­te pre­si­uni pro­voa­că însă ten­si­uni în re­la­ţi­i­le cu eli­ta ru­se­as­că şi me­di­ul

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.