HI­GH-TE­CH PE PÂRTIE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Schi­o­ru­lui sau snow­boar­de­ru­lui pa­si­o­nat îi şa­de bi­ne cu teh­no­lo­gia, după cum înce­ar­că s-o de­mon­stre­ze ga­ma va­ria­tă de pro­du­se me­ni­te să-i uşu­re­ze prac­ti­ca­rea aces­tor spor­turi şi să-i spo­re­as­că gra­dul de si­gu­ran­ţă. Pe pia­ţă există de­ja oche­lari spe­cia­li pre­vă­zu­ţi cu mici ecra­ne încor­po­ra­te în len­ti­le pe ca­re se afi­şe­a­ză in­for­ma­ţii ca vi­te­za de co­bo­râre, nu­mă­rul de să­ri­turi, po­zi­ţia exac­tă pe har­tă sau chiar şi pre­zen­ţa prin apro­pi­e­re a unor pri­e­teni ce poar­tă ace­la­şi mo­del de oche­lari, cum ar fi Oak­ley Air­wa­ves. Ori ruc­saci cu sistem de air­ba­guri ca­re se um­flă da­că po­se­so­rul es­te prins într-o ava­lan­şă, per­mi­ţându-i să ia­să la su­pra­fa­ţă, cum sunt cei de la Orto­vox. Alţi pro­du­că­tori, ca Abom Inc, pro­pun F-BOM, niş­te oche­lari de schi încăl­zi­ţi ca­re nu se abu­resc, aju­tând pur­tă­to­rul să va­dă mai bi­ne tra­seul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.