Voi porni de la două punc­te de ve­de­re in­te­re­san­te, pe ca­re le pu­te­ţi gă­si în acest nu­măr al re­vis­tei. Primul îi apar­ţi­ne lui Ste­en Ja­kob­sen, eco­no­mis­tul-şef al Sa­xo Bank, o pri­vi­re ca­re mi s-a pă­rut lu­ci­dă, re­a­lis­tă, asu­pra eco­no­mi­ei Eu­ro­pei. Al doi­lea îi

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

in­gu­rul fel în ca­re pu­tem pro­gre­sa es­te prin ex­pe­ri­en­ţa eşe­cu­lui. Văd ace­e­a­şi si­tua­ţie şi în România, iar în opi­nia mea ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le sunt o pi­er­de­re de vre­me. Ni­mic nu se va întâmpla nici înain­te şi nici după alegeri“, a spus Ste­en Ja­kob­sen la un eveni­ment or­ga­ni­zat de Bu­si­ness Magazin. El spune că nici mă­car nu con­te­a­ză ci­ne va fi ales în România şi nu va con­ta nici din punct de ve­de­re po­li­tic, nici eco­no­mic. Ina­bi­li­ta­tea me­di­u­lui po­li­tic de a schim­ba lu­cru­ri­le es­te de fapt mo­ti­vul pentru si­tua­ţia eco­no­mi­că şi ni­ve­lul uriaş al înda­to­ră­rii sta­te­lor. Sin­gu­rul mod prin ca­re ţă­ri­le vor evo­lua, nu nu­mai România, ci de-a lun­gul între­gii lu­mi, es­te prin eşec, pentru că, spune Ja­kob­sen, ni­ci­un po­li­ti­cian nu va re­cu­noaş­te că a gre­şit, ci cu to­ţii vor con­ti­nua prin a nu fa­ce ni­mic şi a juca un joc nu­mit „pre­tin­de şi extinde“. Vor pre­tin­de că sunt cre­di­bi­li şi că au un plan şi își vor extinde cât pot de mult man­da­te­le. ASTA ES­TE A POLITICULUI.

Car­tea Arian­nei Huffington nu m-a dat pe spa­te, dar vine cu o ofer­tă de­cen­tă: es­te vor­ba des­pre adop­ta­rea unei a treia uni­tă­ţi de mă­su­ră a suc­ce­su­lui, pe lângă ce­le două de­ja exis­ten­te - bani şi pu­te­re; a treia me­tri­că es­te clă­di­tă pe patru fun­da­men­te - „bu­năs­ta­re, înţe­lep­ci­u­ne, mi­ra­col şi dă­ru­i­re“. „Aten­ţia noas­tră s-a con­cen­trat asu­pra mo­du­lui în ca­re pu­tem fa­ce mul­ţi bani, asu­pra mo­du­lui în ca­re ne cum­pă­răm o ca­să ma­re şi asu­pra mo­du­lui în ca­re pu­tem avan­sa cât mai sus în ca­ri­e­ră. În timp, în mo­men­tul de fa­ţă, suc­ce­sul, ba­nii şi pu­te­rea au de­venit prac­tic si­no­ni­me în min­tea mul­to­ra“, spune Huffington. Arianna Huffington ne pro­pu­ne o abordare New Age, po­si­bi­lă pe fun­da­men­tul su­te­lor de milioane de do­lari pe ca­re le-a luat pentru The Huffington Post, dar mai greu de apli­cat pe ma­lu­ri­le să­ra­ce ale Dâmbo­vi­ţei. ASTA ES­TE A VULGULUI.

Între ce­le două aş pu­ne, sim­plu, o spu­ne­re de-a lui Woody Allen, cred, ce­va de ge­nul „Da­că vrei să-l faci pe Dum­ne­zeu să râdă, po­ves­teş­te-i de pla­nu­ri­le ta­le“. Asta pre­fa­ţe­a­ză bi­ne ce­va ce am scris în toam­na anu­lui 2008, un text ca­re se che­ma „Vre­au să vă doa­ră“şi ca­re se mu­la pe te­o­ria lui Ja­kob­sen cu eşe­cul - tre­bu­ie ca o criză să doa­ră, astfel încât să ştim cum es­te atunci când es­te într-ade­văr rău. Plas­tic vor­bind, mi­ro­sul graj­du­lui ne va fa­ce să apre­ci­em la jus­ta va­loa­re şi să cău­tăm par­fu­mul. Slă­bi­ci­u­ni­le noas­tre, mai ac­cen­tua­te de­cât ale altor na­ţii, sunt ge­ne­ra­te toc­mai de fap­tul că ro­mânul se ba­ze­a­ză pe „a se des­cur­ca“, înain­te de „a con­strui“, „a gândi“, „a munci“, „a res­pec­ta“sau „a fi res­pec­tat“. Cri­ze­le au fost mul­te în România, dar ni­ci­u­na nu s-a împli­nit, nu s-a fi­na­li­zat pentru a ge­ne­ra şi efec­te po­zi­ti­ve. În 2011 con­sta­tam că nu s-a schim­bat ni­mic, şi cu atât mai mult în 2014, când ră­fu­ia­la po­li­ti­că a ajuns să se poar­te nu nu­mai pentru fo­to­li­ul de la Co­tro­ceni, ci pentru pos­tu­ri­le ce se vor eli­be­ra „în ca­zul în ca­re“. Mă rog, unii cred că pot înlo­cui „în ca­zul în ca­re“cu „si­gur că va“.

În mij­lo­cul va­car­mu­lui, stau oa­meni ca­re îşi fac planuri; de va­can­ţă, de ca­ri­e­ră, de ex­tin­de­re a lo­cu­in­ţei, pentru o via­ţă mai bu­nă sau mai li­niş­ti­tă. În lu­mea între­a­gă mul­ţi au că­zut în cap­ca­nă, cre­zând că pi­e­ţe­le se vor întoarce la in­di­ca­to­rii de di­nain­tea cri­zei. Lu­mea a lup­tat, ri­si­pind re­sur­se imen­se, pentru re­lua­rea ex­pre­si­ei „bu­si­ness as usual“, dar tim­pu­ri­le au de­venit unu­sual.

România se va schim­ba, va con­su­ma mai mult, vor ve­ni in­ves­ti­tori, an­tre­pre­no­rii vor porni afa­ceri. Dar de res­tul lu­mii, de bo­gă­ţie, de Eu­ro­pa şi de un mai bi­ne co­lec­tiv ne va se­pa­ra, me­reu, un de­ca­laj pe ca­re sun­tem in­ca­pa­bi­li să-l de­pă­şim. Cri­za ace­as­ta ne-ar fi pu­tut aju­ta să re­cu­pe­răm o bu­ca­tă bu­nă, da­că ne-am fi ju­cat bi­ne căr­ţi­le. Dar i-am po­ves­tit lui Dum­ne­zeu de pla­nu­ri­le noas­tre.

Ilus­trez cu cel mai bi­ne­voi­tor Dum­ne­zeu pe ca­re îl cu­nosc, pic­tat de Mi­che­lan­ge­lo.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.