STRA­TE­GIA DE PES­TE HOTARE În ur­mă cu doi ani, pro­du­că­to­rul de me­di­ca­men­te Anti­bi­o­ti­ce Iași și-a anu­nțat acți­o­na­rii că in­ter­nați­o­na­li­za­rea afa­ce­rii es­te un obi­ec­tiv stra­te­gic pentru com­pa­nie și a pus în cen­trul pla­nu­ri­lor sa­le de ex­tin­de­re ex­por­tu­ri­le, car

Business Magazin (Romania) - - // STUDIU DE CAZ - -

N SECTORUL MONDIAL DE ME­DI­CA­MEN­TE, DOMINAT DE GIGAN I DIN SUA SAU ELVE IA CU AFA­CERI DE ZECI DE MI­LIAR­DE DE DO­LARI, IN­TRA­REA PE NOI PIE E SE POA­TE DOVEDI O ADEV RAT AVENTUR , MAI ALES PENTRU O COM­PA­NIE CONTROLAT DE STAT. Mi­nis­te­rul Să­nă­tății deți­ne pa­che­tul ma­jo­ri­tar de acți­uni al pro­du­că­to­ru­lui ieșe­an, ca­re es­te lis­tat la Bur­sa de la Bu­cu­rești. Is­to­ria fa­bri­cii înce­pe în de­cem­brie 1955, când pri­ma șar­jă de pe­ni­ci­li­nă ro­mâneas­că ieșea de pe poar­ta Fa­bri­cii Chi­mi­ce Nr. 2, fi­ind pri­ma fa­bri­că din sud-es­tul Eu­ro­pei ca­re a pro­dus sub­sta­nța ac­ti­vă pe­ni­ci­li­nă. La 60 de ani dis­ta­nță, pe­ni­ci­li­na es­te în continuare pe agen­da com­pa­ni­ei. Anti­bi­o­ti­ce a înre­gis­trat anul tre­cut ex­por­turi de aproa­pe 27 milioane de do­lari, iar veni­tu­ri­le din afa­ra ță­rii sunt pe o trai­ec­to­rie as­cen­den­tă. Re­cent, aces­tea au fost im­pul­si­o­na­te de par­ti­ci­pa­rea com­pa­ni­ei la cel mai ma­re târg din in­dus­tria far­ma­ceu­ti­că, Che­mi­cal and Phar­ma­ceu­ti­cal Ingre­di­en­ts Wor­ldwi­de, ca­re a avut loc la înce­pu­tul lu­nii oc­tom­brie la Pa­ris. Pri­ma ediția a aces­tui târg a avut loc în 1990, iar Anti­bi­o­ti­ce a par­ti­ci­pat con­stant la acest târg, ca­re i-a adus de-a lun­gul tim­pu­lui mul­te din­tre con­trac­te­le de ex­port atât pentru sub­sta­nțe ac­ti­ve, cât și pentru pro­du­se fi­ni­te. După ediția din acest an, ca­re a fost un ma­ra­ton de 160 de întâlniri, Anti­bi­o­ti­ce se pregătește să de­ma­re­ze șap­te noi proi­ec­te de an­ver­gu­ră. Prin­tre alte­le, Anti­bi­o­ti­ce se pregătește să înre­gis­tre­ze pro­du­se in­jec­ta­bi­le pe noi pi­ețe din Ame­ri­ca de Nord și de Sud și în Eu­ro­pa, ca­re vor ge­ne­ra o creștere a ci­frei de afa­ceri la ex­port cu 30% în ur­mă­tori trei – cinci ani.

„Fi­na­li­za­rea înre­gis­tră­ri­lor produselor in­jec­ta­bi­le va ge­ne­ra o pro­du­cție su­pli­men­ta­ră pentru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.