EFECTELE:

Business Magazin (Romania) - - // STUDIU DE CAZ - -

Anti­bi­o­ti­ce es­ti­ma­tă la apro­xi­ma­tiv 8 milioane de fla­coa­ne de pe­ni­ci­li­ne in­jec­ta­bi­le”, a spus Mihai Stoian, di­rec­to­rul de dez­vol­ta­re afa­ceri al Anti­bi­o­ti­ce Iași. Es­te vor­ba des­pre pul­beri ste­ri­le in­jec­ta­bi­le, dar și des­pre pro­du­se­le to­pi­ce fa­bri­ca­te la Iași - adi­că un­guen­te, cre­me și ge­luri -, ca­re și-ar pu­tea gă­si lo­cul pe pi­ețe din SUA, Ca­na­da, Me­xic, Ma­rea Britanie, Ger­ma­nia sau Spa­nia. Dez­vol­ta­rea aces­tor proi­ec­te vine în con­diți­i­le în ca­re com­pa­nia are în de­ru­la­re in­ves­tiții într-o no­uă li­nie de pro­du­cție. În va­ra aces­tui an, Anti­bi­o­ti­ce a anu­nțat că, în in­ter­va­lul 20142016, va in­ves­ti 10 milioane de euro într-o no­uă se­cție pentru un­guen­te și su­po­zi­toa­re, pro­du­se ce vor ajun­ge atât pe piața in­ter­nă, cât și la ex­port, aces­ta fi­ind cel mai im­por­tant proi­ect de in­ves­tiții de­ma­rat anul aces­ta. Flu­o­ci­no­lon, Ni­do­flor, Cla­fen, Ci­ca­trol, Cu­ta­den Be­be sunt doar câte­va din­tre bran­du­ri­le ce vor ieși de pe no­ua li­nie de pro­du­cție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.