MA­NUAL DE |NCETINIRE, CU ARIANNA HUFFINGTON

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

RIANNA HUFFINGTON ES­TE |NTRUCHIPAREA VISURILOR DE SUC­CES ALE ORIC RUI BLOGGER DIN LU­MEA ACE­AS­TA, PRIN PU­TE­REA PE CA­RE WEBSITE-UL THE HUFFINGTON POST A C P TAT-O |N LU­MEA IN­TER­NA IO­NAL A PRE­SEI, DAR I PRIN TRANZAC IA RE­A­LI­ZAT |N 2011 CU AOL, |N VA­LOA­RE DE 315 MILIOANE DE DO­LARI. „Suc­ce­sul re­de­fi­nit. Pros­pe­ri­ta­te, înţe­lep­ci­u­ne, mi­ra­col şi cre­a­rea unei vi­e­ţi pli­ne de sens“, în en­gle­ză „Thri­ve: The Third Me­tric to Re­de­fi­ning Suc­cess and Cre­a­ting a Li­fe of Well-Being, Wis­dom, and Won­der“es­te al 14-lea vo­lum sem­nat de Huffington, a că­rei ca­ri­e­ră li­te­ra­ră a înce­put în 1973 cu „The Fe­ma­le Wo­man“, un atac la miş­ca­rea de eman­ci­pa­re a fe­mei­lor. În cei 41 de ani scur­şi Arianna Huffington şi-a schim­bat ţin­ta; de­şi „Suc­ce­sul re­de­fi­nit“se adre­se­a­ză cu pre­că­de­re fe­mei­lor, pro­pu­ne­rea Arian­nei Huffington se apli­că omu­lui mo­den în ge­ne­ral: es­te vor­ba de adop­ta­rea unei a treia uni­tă­ţi de mă­su­ră a suc­ce­su­lui, pe lângă ce­le două de­ja exis­ten­te: - bani şi pu­te­re; a treia me­tri­că es­te clă­di­tă pe patru fun­da­men­te: - bu­năs­ta­re, înţe­lep­ci­u­ne, mi­ra­col şi dă­ru­i­re, no­ţi­uni ca­re al­că­tu­i­esc ce­le patru sec­ţi­uni ale căr­ţii. „Aten­ţia noas­tră s-a con­cen­trat asu­pra mo­du­lui în ca­re pu­tem fa­ce mul­ţi bani, asu­pra mo­du­lui în ca­re ne cum­pă­răm o ca­să ma­re şi asu­pra

Amo­du­lui în ca­re pu­tem avan­sa cât mai sus în ca­ri­e­ră. În timp, în mo­men­tul de fa­ţă, suc­ce­sul, ba­nii şi pu­te­rea au de­venit prac­tic si­no­ni­me în min­tea mul­to­ra“, spune Huffington. Au­toa­rea in­vo­că chiar pro­pria ex­pe­ri­en­ţă, pentru că în 2007, ca re­dac­tor-şef al The Huffington Post, ajun­se­se să doar­mă nu­mai patru sau cinci ore pe noap­te şi să nu mai ai­bă timp pentru cei doi co­pii. A ales să înce­ti­neas­că, iar „Suc­ce­sul re­de­fi­nit“se vrea a fi un ma­nual de înce­ti­ni­re apli­ca­bil tu­tu­ror - schim­ba­rea obi­cei­u­ri­lor şi înde­păr­ta­rea de anu­mi­te cu­tu­me cul­tu­ra­le, in­for­ma­ţii pe ace­as­tă te­mă, cer­ce­tări aca­de­mi­ce şi şti­in­ţi­fi­ce, dar şi prac­tici, in­stru­men­te şi teh­nici uşor de fo­lo­sit în pro­gra­mul zil­nic. Apar, de pil­dă, îndru­mări pentru ame­na­ja­rea unei ca­me­re de me­di­ta­ţie sau lis­te cu apli­ca­ţii uti­le, de exem­plu una ca­re for­ţe­a­ză te­le­fo­nul mo­bil să se închi­dă pentru o anu­mi­tă pe­ri­oa­dă, de la 30 de mi­nu­te la o lu­nă de zi­le, apli­ca­ţie ex­trem de uti­lă în va­can­ţe. „Gă­si­ţi-vă punc­tul de spri­jin - cen­trul înţe­lep­ci­u­nii, al ar­mo­ni­ei şi al for­ţei lăun­tri­ce. Și, din acel mo­ment, schim­ba­ţi lu­mea din pro­pria per­spec­ti­vă, con­form pro­pri­ei de­fi­ni­ţii a suc­ce­su­lui, astfel încât cu to­ţii - fe­mei şi băr­ba­ţi de­o­po­tri­vă - să pu­tem pros­pe­ra şi să trăim cu mai mul­tă bu­nă­voin­ţă, mai mul­tă fe­ri­ci­re, mai mul­tă com­pa­si­u­ne, mai mul­tă re­cu­noş­tin­ţă şi, da, cu mai mul­tă iu­bi­re“, un sfat de­cent asu­pra că­ru­ia me­ri­tă chib­zu­it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.