PIERRE OMIDYAR

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE -

CPi­er­re Mo­rad Omidyar es­te fondatorul unu­ia din­tre ce­le mai cu­nos­cu­te și pro­fi­ta­bi­le afa­ceri on­li­ne din is­to­ria Inter­ne­tu­lui, eBay, de­venind mi­liar­dar la 31 de ani, oda­tă cu lis­ta­rea afa­ce­rii pe bur­să.

S-a năs­cut în Pa­ris în 1967, într-o familie de ira­ni­eni, și s-a mu­tat în Ma­ry­land împreu­nă cu fa­mi­lia când ta­tăl său, de pro­fe­sie me­dic, și-a înce­put re­zi­de­nția­tul la Joh­ns Hop­kins Me­di­cal Cen­ter. Omidyar și-a des­co­pe­rit pa­si­u­nea pentru cal­cu­la­toa­re în pe­ri­oa­da li­ceu­lui, când a de­venit in­te­re­sat de com­pu­te­re și a înce­put să lip­se­as­că de la ore­le de edu­cație fi­zi­că pentru a se de­di­ca pa­si­u­nii sa­le. În loc să îl pe­dep­se­as­că pentru ab­se­nțe­le sa­le, di­rec­to­rul li­ceu­lui l-a an­ga­jat să scrie un program de com­pu­ter ca­re să prin­te­ze fișe pentru bi­bli­o­te­ca șco­lii; câști­ga 6 do­lari pe oră. După li­ceu, Omidyar s-a înscris la Uni­ver­si­ta­tea Tuf­ts, pe ca­re a ab­sol­vit-o în 1988 spe­cia­li­zându-se în in­for­ma­ti­că. Și-a înce­put ca­ri­e­ra la Cla­ris, o sub­si­dia­ră a Apple Com­pu­ter, ca­re dez­vol­ta sof­twa­re pentru Ma­cin­tosh. În 1991, a fon­dat împreu­nă cu trei pri­e­teni Ink Development Corp., o fir­mă ce in­clu­dea și un seg­ment de shop­ping și a fost ul­te­ri­or re­de­nu­mi­tă eShop Inc. Omidyar a lu­crat ca ingi­ner sof­twa­re pentru eShop până la sfârși­tul lui 1994, când, să­tu­rându-se de start-up-uri, a înce­put să lu­cre­ze ca ingi­ner pe re­lații de dez­vol­ta­re pentru pro­du­că­to­rul de sof­twa­re Ge­ne­ral Ma­gic.

La 28 de ani, a înce­put să scrie cod de com­pu­ter pentru o fir­mă ca­re per­mi­tea lis­ta­rea de obi­ec­te de co­le­cție ca­re să poa­tă fi li­ci­ta­te în mod di­rect. A cre­at un pro­to­tip pe pa­gi­na sa per­so­na­lă, iar apoi a lan­sat un ser­vi­ciu on­li­ne nu­mit Auc­ti­on Web, ca­re a de­venit ul­te­ri­or eBay. Primul obi­ect vândut pe site a fost un in­di­ca­tor cu la­ser stri­cat. Omidyar a fost fas­ci­nat că ci­ne­va ar pu­tea să plă­te­as­că pentru un dis­po­zi­tiv stri­cat, dar cum­pă­ră­to­rul l-a asi­gu­rat că es­te co­nști­ent de acest lu­cru și că are o co­le­cție de astfel de obi­ec­te. Sur­pri­ze­le au con­ti­nuat să apa­ră, iar bu­si­nes­sul a ex­plo­dat pe mă­su­ră ce uti­li­za­to­rii au înce­put să înre­gis­tre­ze obi­ec­te de o va­ri­e­ta­te ini­ma­gi­na­bi­lă. Site-ul era mo­ne­ti­zat prin­tr-un co­mi­si­on cu­prins între 1,25 și 5% de la vânză­tor, iar cu pro­fi­tul obți­nut astfel, Omidyar a fi­na­nțat ex­tin­de­rea. Veni­tu­ri­le lui au ajuns trep­tat să de­pășe­as­că sa­la­ri­ul pe ca­re îl avea la Ge­ne­ral Ma­gic, astfel că, la no­uă luni de la înce­pe­rea aces­tei ac­ti­vi­tăți, a de­cis să își de­di­ce toa­tă ate­nția noii sa­le afa­ceri. În pri­ma lu­nă din 1997, site-ul său găz­du­ia de­ja două milioane de li­ci­tații, iar până la mij­lo­cul anu­lui in­ter­me­dia 800.000 de li­ci­tații în fi­e­ca­re zi. Ca ur­ma­re a dez­vol­tă­rii, în ace­lași an a schim­bat nu­me­le com­pa­ni­ei în eBay și a înce­put să o pro­mo­ve­ze. Nu­me­le atât de cu­nos­cut astă­zi a fost re­zul­ta­tul unei in­spi­rații de mo­ment a an­tre­pre­no­ru­lui. În 1996, în afa­ce­re i s-a ală­tu­rat Jef­frey Skoll, in­gi­ne­rul ca­na­dian ca­re a de­venit primul an­ga­jat al eBay. În martie

1998, Meg Whit­man a fost nu­mi­tă preșe­din­te și CEO și a con­dus fir­ma vre­me de ze­ce ani. În sep­tem­brie 1998, eBay a fost lis­ta­tă la bur­să, fă­cându-i atât pe Omidyar, cât și pe Skoll mi­liar­dari.

În 2008, ce­le 170 de milioane de acți­uni ale lui Omidyar va­lo­rau 4,45 mi­liar­de de do­lari. De la fon­da­rea com­pa­ni­ei în 1995 până la sfârși­tul lui 1999, pe eBay au fost vându­te măr­furi în va­loa­re de două mi­liar­de de do­lari. Câte­va din­tre ce­le mai ci­u­da­te (și nu nea­pă­rat le­ga­le) pro­du­se in­clud un Vol­kswa­gen Be­e­tle din 1999, o na­ve­tă spația­lă ru­se­as­că și un ri­ni­chi uman. În pri­mă­va­ra aces­tui an, ba­za de da­te a cli­e­nți­lor eBay a fost spar­tă de că­tre ar­ma­ta si­ria­nă, ei înlo­cu­ind pri­me­le pa­gini ale site-uri­lor cu pro­pri­ul lor lo­go. Prețul acți­u­ni­lor a scă­zut dras­tic ca ur­ma­re a ata­cu­lui.

Omidyar es­te de ase­me­nea in­ves­ti­tor în stați­u­nea de lux Mon­tga­ge Re­sort and Spa din La­gu­na Be­a­ch, Ca­li­for­nia, iar în 2010 a lan­sat un site de știri de in­ves­ti­gații, Ho­no­lu­lu Ci­vil Be­at, nu­mit cel mai bun site de știri din Ha­waii timp de trei ani con­se­cu­tiv. Anul tre­cut, Ho­no­lu­lu Ci­vil Be­at a înce­put un par­te­ne­riat cu pu­bli­cația ame­ri­ca­nă Huffington Post lan­sând cel mai re­cent site re­gi­o­nal al pu­bli­cați­ei, Huf­fPost Ha­waii. Anul tre­cut, Omidyar a anu­nțat lan­sa­rea Fir­st Look Media, o or­ga­ni­zație media ca­re a lan­sat în 2014 pu­bli­cația The Inter­cept.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.