CE­LE MAI FRU­MOA­SE FALSURI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ne­cu­nos­cut mul­tă vre­me pu­bli­cu­lui, din cau­za fap­tu­lui că se înde­let­ni­cea cu re­a­li­za­rea de de­se­ne şi pic­turi în sti­lul Ve­chi­lor Ma­eş­tri, atât de bi­ne lu­cra­te încât pă­re­au ori­gi­na­le, pă­că­lind până şi ex­per­ţi ai unor mari mu­zee, artis­tul bri­ta­nic Eric Heb­born se bu­cu­ră în sfârşit de suc­ces la li­ci­ta­ţii, chiar da­că pos­tum. La o li­ci­ta­ţie re­cen­tă or­ga­ni­za­tă de ca­sa Web­bs of Wil­ton, toa­te lu­cră­ri­le re­cu­pe­ra­te din stu­di­o­ul din Ita­lia al ar­tis­tu­lui s-au vândut că­tre cum­pă­ră­tori din toa­tă lu­mea, din­tre ca­re mul­ţi au li­ci­tat on­li­ne, iar une­le din­tre ta­blo­uri au ajuns chiar şi la Mu­zeul Fal­su­ri­lor de Ar­tă din Vi­e­na. Ce­le mai apre­cia­te ope­re la li­ci­ta­ţie au fost ce­le pic­ta­te de ar­tist în sti­lul său şi sem­na­te cu nu­me­le lui Heb­bron pri­mind astfel re­cu­noaş­te­rea ca­re-i lip­si­se în tim­pul vi­e­ţii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.