Săp­tă­mâna tre­cu­tă Ban­ca Mondială a pu­bli­cat un cla­sa­ment al atrac­ti­vi­tă­ţii me­di­u­lui de afa­ceri, pri­lej pentru şta­bii gu­ver­na­men­ta­li de a se împău­na: România a ur­cat 25 de lo­curi în acest cla­sa­ment, pe lo­cul 48, „mult înain­tea altor ţări europene“, şi aici

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

Mi­nis­trul pentru IMM Flo­rin Jia­nu nu a ra­tat, nici el, mo­men­tul şi a înce­put să tran­smi­tă „me­sa­je ex­trem de pu­ter­ni­ce“in­ves­ti­to­ri­lor ro­mâni şi străini. Și pre­mi­e­rul Pon­ta, şi su­bor­do­na­tul său au ig­no­rat, nu ştiu da­că voit sau nu, pre­ci­za­rea in­sti­tu­ţi­ei fi­nan­cia­re in­ter­na­ţi­o­na­le, ca­re anun­ţa că a schim­bat me­to­do­lo­gia şi că nu tre­bu­ie fă­cu­te co­re­lări între ra­por­tul din acest an şi cel de anul tre­cut. Mi­nis­trul Jia­nu a fost între­bat de pre­să des­pre acest lu­cru, iar re­pli­ca a fost că tre­bu­ie pri­vit la „an­sam­blul mă­su­ră­to­rii“. O să o fa­cem, înda­tă.

Înain­te însă, câte­va pre­ci­zări. Me­di­ul de afa­ceri din România es­te mai pu­ţin pri­mi­tor de­cât cel din ţă­ri­le bal­ti­ce, din Ma­ce­do­nia, Po­lo­nia, Mun­te­ne­gru, Bul­ga­ria, Ce­hia şi chiar Rwan­da, dar de­van­săm Slo­venia, Unga­ria, Turcia, Ita­lia, Grecia şi Rusia. Ne si­tuăm pe po­zi­ţia 171 din 189 de ţări în ceea ce pri­veş­te co­nec­ta­rea la elec­tri­ci­ta­te, pentru ca­re sunt ne­ce­sa­re 7 pro­ce­duri şi 223 de zi­le. Ocu­păm pe­nul­ti­mul loc din UE la cos­tul im­por­tu­ri­lor - 1.495 do­lari pe con­tai­ner, pu­ţin pes­te Slo­va­cia, cu 1.500 do­lari pe con­tai­ner. Ocu­păm una din­tre ul­ti­me­le po­zi­ţii la avi­ze­le ne­ce­sa­re pentru con­struc­ţii: o com­pa­nie tre­bu­ie să înde­pli­neas­că 14 pro­ce­duri şi are ne­voie de 255 de zi­le. Punc­tăm bi­ne la îmbu­nă­tă­ţi­rea sis­te­mu­lui de plată a ta­xe­lor, ac­ce­sul la cre­di­te, înfi­in­ţa­rea unei fir­me şi re­zol­va­rea in­sol­ven­ţe­lor.

Să pri­vim acum nu chiar tot „an­sam­blul mă­su­ră­to­rii“, pentru că nu avem nici vi­zi­u­nea, nici pu­tin­ţe­le mem­bri­lor gu­ver­nu­lui, ci doar câte­va as­pec­te. Un as­pect al atrac­ti­vi­tă­ţii me­di­u­lui de afa­ceri es­te nu­mă­rul de com­pa­nii nou înfi­in­ţa­te. În pe­ri­oa­da ia­nua­rie - sep­tem­brie 2014 to­ta­lul înma­tri­cu­lă­ri­lor de noi com­pa­nii a scă­zut cu 21,5%, de la 100.685 la 79.000. Ilfo­vul es­te sin­gu­rul ju­deţ în ca­re înma­tri­cu­lă­ri­le au cres­cut, cu 1,56%, în rest scă­de­ri­le sunt de doi di­gi­ţi să­nă­to­şi. Pe do­me­nii de ac­ti­vi­ta­te, nu­mă­rul noi­lor com­pa­nii a scă­zut mai pes­te tot, cu ex­cep­ţia a trei categorii. În agri­cul­tu­ră şi în pro­duc­ţia de ener­gie scă­de­ri­le sunt de pes­te 80% (de la 20.000 de noi com­pa­nii în no­uă luni din 2013 la doar 3.000 în 2014 în ca­zul agri­cul­tu­rii). Di­na­mi­ca noi­lor com­pa­nii es­te mai scă­zu­tă chiar fa­ţă de 2009 şi 2010, ani grei, de criză eco­no­mi­că se­ri­oa­să pe plan mondial. In­ves­ti­ţi­i­le străi­ne băl­tesc în zona de 2 mi­liar­de pe an de ce­va vre­me, de ani buni, un­de­va la o cin­ci­me din ni­ve­lu­ri­le atra­se înain­te de de­clan­şa­rea cri­zei.

În 1989 PIB per ca­pi­ta era ace­la­şi şi în România, şi în Slo­va­cia, de cir­ca 1.400 euro. În 25 de ani res­pec­ti­vul in­di­ca­tor a ajuns în România la 7.400 de euro, dar la 13.000 de euro în Slo­va­cia.

La ora când scriu aces­te rânduri mai sun­tem în cam­pa­nia elec­to­ra­lă afe­ren­tă pri­mu­lui tur al ale­ge­ri­lor şi o să pun en­tu­zias­mul mi­nis­te­ria­bi­li­lor ro­mâni pe se­a­ma aces­teia. Și, sin­cer, da­că aş şti toa­te ce­le de mai sus, cu bu­ne şi re­le, cu creş­teri de 25 sau doar de 2 lo­curi, dar cu mul­ti­tu­di­nea pro­ble­me­lor, de la înca­sări bu­ge­ta­re la in­fras­truc­tu­ră, mai că i-aş ce­re şi eu, ase­me­nea pre­mi­e­ru­lui, de băut mi­nis­tru­lui Jia­nu. Dar de ne­caz.

Pe la 1500 un ins pe nu­me Hi­e­ro­ny­mus Bos­ch pic­ta o ale­go­rie, „Co­ra­bia ne­bu­ni­lor“pe nu­me­le ei, cu ca­re ilus­trez.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.