JACK MA

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE -

CJack Ma sau Ma Yun es­te fondatorul gru­pu­lui chi­nez de co­me­rț electronic Ali­ba­ba, cel ca­re a de­venit re­cent cel mai bo­gat om din Chi­na, în ur­ma lis­tă­rii com­pa­ni­ei pe bur­sa din New York. Lis­ta­rea i-a adus lui Ali­ba­ba o su­mă record de 25 de mi­liar­de de do­lari, com­pa­nia ajun­gând la o va­loa­re de piață de pes­te 200 de mi­liar­de de do­lari.

Ma s-a năs­cut în orașul Han­gzhou din pro­vin­cia chi­ne­ză Zhe­jiang. Când era co­pil, și-a do­rit să învețe lim­ba en­gle­ză și, pentru a-și împlini țe­lul, mer­gea cu bi­ci­cle­ta 45 de mi­nu­te în fi­e­ca­re zi spre un ho­tel din apro­pi­e­rea lo­cu­lui în ca­re trăia pentru a con­ver­sa cu tu­riștii de aco­lo. Ma le ofe­rea aces­to­ra servicii de ghid fă­ră să le ce­a­ră bani, doar pentru a-și îmbu­nă­tăți cu­noști­nțe­le de lim­ba en­gle­ză. Ul­te­ri­or, a ur­mat cur­su­ri­le Han­gzhou Te­a­cher`s Insti­tu­te, un­de a fost ac­cep­tat la a pa­tra încer­ca­re, după ce a pi­cat de trei ori exa­me­nul. Le-a ab­sol­vit în 1988, obți­nând astfel li­ce­nța în Lim­ba En­gle­ză. După stu­dii, a de­venit lec­tor uni­ver­si­tar la ca­te­dra de en­gle­ză și co­me­rț uni­ver­si­tar din ca­drul Uni­ver­si­tății Han­gzhou Dian­zi. Ul­te­ri­or, Jack Ma a re­nu­nțat la ca­ri­e­ra de pro­fe­sor și și-a înfi­i­nțat pro­pria fir­mă de tra­du­ceri, pro­fi­tând astfel de in­ten­si­fi­ca­rea co­me­rțu­lui din­tre Chi­na și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. A ajuns astfel să vi­zi­te­ze Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, iar, în pe­ri­oa­da în ca­re se afla aco­lo, un pri­e­ten i-a ară­tat mo­dul în ca­re fun­cți­o­nea­ză in­ter­ne­tul. Ami­cul său i-a spus că to­tul se află pe in­ter­net și, pentru a tes­ta acest lu­cru, Ma a dat o cău­ta­re după cu­vântul be­re. Re­zul­ta­te­le nu i-au ofe­rit vreun re­zul­tat din Chi­na. De fapt, nu a gă­sit aproa­pe ni­mic des­pre ța­ra sa pe in­ter­net. Ace­as­tă ex­pe­ri­e­nță i-a dat ide­ea fon­dă­rii unei noi afa­ceri. În 1995, la întoarcerea în ța­ră, Ma a pus ba­ze­le Chi­na Pa­ges, un site prin ca­re cen­tra­li­za com­pa­ni­i­le chi­ne­zești cău­ta­te de cli­e­nții din străi­nă­ta­te și des­pre ca­re se spune că es­te pri­ma afa­ce­re în me­di­ul on­li­ne a ță­rii. Pri­ma sa com­pa­nie a fost to­tuși un eșec, astfel că, în 1998 - 1999, a preluat conducerea unei com­pa­nii din do­me­ni­ul tehnologiei in­for­mați­ei fon­da­te de Cen­trul de Co­me­rț Electronic Inter­nați­o­nal din Chi­na, un de­par­ta­ment al Mi­nis­te­ru­lui de Co­me­rț Exte­ri­or și Coo­pe­ra­re Eco­no­mi­că. În 1999, Ma a pus ba­ze­le Ali­ba­ba, un site bu­si­ness-to-bu­si­ness ca­re ser­vește în pre­zent mai mult de 79 de milioane de mem­bri din pes­te 240 de țări și te­ri­to­rii. În noi­em­brie 2012, vo­lu­mul tran­za­cți­i­lor on­li­ne al Ali­ba­ba a de­pășit un tri­li­on de yuani, după acest prag Ma fi­ind eti­che­tat drept „Tril­li­on Hou“, ex­pre­sie chi­ne­ze­as­că ce se tra­du­ce „Mar­chi­zul tri­li­o­nu­lui de yuani“. În pre­zent, Jack Ma a tre­cut în frun­tea cla­sa­men­tu­lui ce­lor mai bo­gați oa­meni din Chi­na, după ce l-a între­cut pe deți­nă­to­rul gru­pu­lui de cen­tre co­mer­cia­le și ci­ne­ma­to­gra­fe Wan­da, Wang Jian­lin, a că­rui ave­re es­te eva­lua­tă la 24,2 mi­liar­de de do­lari. Fondatorul Ali­ba­ba ocu­pă lo­cul 24 în cla­sa­men­te­le ce­lor mai bo­gați oa­meni din lu­me întoc­mi­te de For­bes și Bloom­berg. În pre­zent, Jack Ma es­te preșe­din­te exe­cu­tiv al gru­pu­lui Ali­ba­ba, for­mat din no­uă sub­si­dia­re im­por­tan­te - Ali­ba­ba.com, Tao­bao Marketplace, Tmall, eTao, Ali­ba­ba Clo­ud Com­pu­ting, Ju­hua­suan, 1688.com,

AliExpress.com și Ali­pay.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.