MAGIA LUI WOODY ALLEN

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Fău­ra­rii mo­derni nu-şi mai de­mon­stre­a­ză măi­es­tria prin să­bi­i­le ca­re ies din ate­li­e­re­le lor, ci prin cu­ţi­te, apre­cia­te de co­lec­ţi­o­nari sau de cei ca­re au ne­voie de ele în mun­ca de zi cu zi, cum ar fi mă­ce­la­rii sau bu­că­ta­rii. Unul din­tre pu­ţi­nii spe­cia­liş­ti în do­me­niu es­te Aa­ron Wil­burn, din ate­li­e­rul că­ru­ia ies cu­ţi­te ce ajung la cli­en­ţi din Hong Kong, Isra­el, Ara­bia Sau­di­tă, Rusia sau Aus­tra­lia, dis­pu­şi să plă­te­as­că de la 500 la la 8.000 de do­lari pe ele. Cu­ţi­te­le lui Wil­burn se re­mar­că prin la­me­le spec­ta­cu­loa­se cu ner­vuri ce amin­tesc de pe­ne­le de pa­să­re sau închi­pu­ie mo­zai­curi com­pli­ca­te. Meş­te­rul are ne­voie de opt luni de la mo­men­tul pri­mi­rii unei co­men­zi de la cli­ent spre a crea cu­ţi­tul po­tri­vit pentru aces­ta înain­te de a se apu­ca de lu­crul efec­tiv.

DE­SIGN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.