Un­de­va în cen­trul Bu­cu­reş­ti­u­lui, dar pe o stră­du­ţă mai re­tra­să, am fost mar­to­rul unei sce­ne ca­re poa­te pă­rea ci­u­da­tă: şo­fe­rul unei uti­li­ta­re, ca­re înso­ţea o echi­pă de mun­ci­tori, înşi­ra­se pe tro­tuar o gră­ma­dă de sti­cle de ulei pentru gă­tit şi le go­lea în r

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

Pe ur­mă mi-am dat se­a­ma ce se întâmpla: ulei­ul, ames­te­cat cu ce­va ben­zi­nă sau pe­trol lam­pant, poa­te înlo­cui foar­te bi­ne mo­to­ri­na. Trăi­sem per­so­nal aşa ce­va pe vre­mea lui Ce­au­şes­cu, când am ple­cat la drum lung cu un ca­mi­on, dar cu ju­mă­ta­te din ne­ce­sa­rul de car­bu­rant - deh, co­mu­nism, ra­ţi­o­na­li­za­re, pla­ta da­to­ri­ei ex­ter­ne. Un­de­va prin Cluj un bu­toi de ulei de tran­sfor­ma­tor plus câţi­va li­tri de gaz s-au tran­sfor­mat în car­bu­ran­tul ne­ce­sar închei­e­rii cu suc­ces a de­le­ga­ţi­ei. Es­te ade­vă­rat că au fost şi nea­jun­suri: ma­şi­na nu a mers cu mai mult de 60 la oră, iar dâra de fum ne­gru pe ca­re am lă­sat-o în ur­mă, tra­ver­sând Car­pa­ţii, pro­ba­bil a de­venit vi­zi­bi­lă de pe Lu­nă, la con­cu­ren­ţă cu Ma­re­le Zid. Dar am ajuns aca­să!

Ia­tă că - arc pes­te timp -, în plin ca­pi­ta­lism vic­to­ri­os, şo­fe­rii au rămas aceia­şi, cu un plus de ra­fi­na­ment, la pro­priu: au tre­cut de la ulei de tran­sfor­ma­tor la ulei pentru gă­tit. Iar eşa­pa­men­tul nu mai scoa­te fu­mul ace­la pu­tu­ros, even­tual la­să un iz de car­to­fi pră­ji­ţi!

N-aş fi scris is­to­ri­oa­ra asta da­că nu aş fi re­mar­cat ti­tlu­ri­le din pre­sa ame­ri­ca­nă, ca­re bi­ne­cu­vântau re­du­ce­rea pre­ţu­lui petrolului pe plan in­ter­na­ţi­o­nal (de la 115 do­lari ba­ri­lul de Brent în iu­nie la 85 de do­lari şi sub în pre­zent). Re­zul­ta­tul a fost că pre­ţul ga­lo­nu­lui de ben­zi­nă a scă­zut la pom­pă din zona „4 do­lari şi pes­te da­că sta­tul es­te bo­gat“la să­nă­to­sul „sub 3 do­lari ga­lo­nul“, de un­de o economie de cir­ca 500 de do­lari la bugetul anual al ame­ri­ca­nu­lui me­diu - unii re­mar­cau că ben­zi­na a de­venit mai ief­ti­nă de­cât lap­te­le.

Cu­ri­os, am cău­tat da­te ca­re să-mi ara­te ce s-a întâmplat în Eu­ro­pa. Cum cred că de­ja bă­nu­i­ţi, pom­pe­le din Eu­ro­pa par să fi au­zit doar eco­uri înde­păr­ta­te ale scă­de­rii pre­ţu­lui ţi­ţei­u­lui şi afi­şe­a­ză şi în pre­zent, cu va­ria­ţii de câţi­va eu­ro­cen­ţi, în jur de ze­ce, pre­ţuri apro­pia­te de ce­le de la mij­lo­cul ve­rii, când ba­ri­lul era cât era. Să exem­pli­fic, cu pre­ţul în euro de la 1 ale fi­e­că­rei luni, pentru ben­zi­na 95, în pe­ri­oa­da iu­nie - noi­em­brie: Bul­ga­ria: 1,29; 1,29; 1,29; 1,28; 1,20; Unga­ria: 1,37; 1,33, 1,34; 1,34; 1,25; Ita­lia: 1,82; 1,80; 1,78; 1,77; 1,71; România: 1,43; 1,39; 1,40; 1,39; 1,32. Mă opresc, con­sum spa­ţi­ul, aţi prins ide­ea: la ame­ri­cani scă­de­rea e de doi do­lari la ga­lon, adi­că în jur de 50 de cen­ţi la li­tru, la noi 8 - 10 - 12 cen­ţi.

Si­gur că pot exis­ta ex­pli­ca­ţii pentru ace­as­tă si­tua­ţie: ta­xe­le mari ale eu­ro­pe­ni­lor, sub­ven­ţi­i­le de la ame­ri­cani, ale­ge­ri­le sau po­li­ti­ci­le sau ge­o­po­li­ti­ci­le. Dar mă gândesc că un­de­va, la un nivel fun­da­men­tal, tre­bu­ie să fie şi altce­va, să-i spu­nem, în lip­să de altce­va mai bun, fe­lul în ca­re îţi pri­veş­ti clientul.

Scriu acest text în zi­ua în ca­re Pe­trom a anun­ţat o scă­de­re a vânză­ri­lor cu 11% la no­uă luni şi nu ştiu da­că nu cum­va asta se co­re­le­a­ză cu o creş­te­re im­por­tan­tă a vânză­ri­lor de ulei de gă­tit.

Di­e­go Ri­ve­ra es­te un pic­tor ca­re, în opi­nia mea, nu are alt me­rit de­cât cel de a fi so­ţul so­ţi­ei sa­le, Fri­da Ka­hlo. A avut da­rul de a um­ple pe­re­ţii mul­tor clă­diri din Sta­te­le Uni­te sau Me­xic cu idei­le sa­le; cea de fa­ţă se che­a­mă „Omul, stă­pânul uni­ver­su­lui“şi es­te o re­pro­du­ce­re a unei fres­ce ce a fost pic­ta­tă în Roc­ke­fel­ler Cen­ter, în 1933, şi dis­tru­să la or­di­nul lui Nel­son Roc­ke­fel­ler, din cau­za in­clu­de­rii lui Le­nin. Ri­me­a­ză cu to­nul oa­re­cum sta­ha­no­vist al tex­tu­lui, cred.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.