HETTY GRE­EN

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE -

CHen­ri­et­ta How­land „Hetty“Gre­en (n. Ro­bin­son), po­re­cli­tă drept „Vră­ji­toa­rea de pe Wall Stre­et“, a fost o fe­meie de afa­ceri ca­re și-a câști­gat re­nu­me­le de cea mai bo­ga­tă fe­meie din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii în pe­ri­oa­da Epo­cii de Aur. Cu­nos­cu­tă atât pentru ave­rea im­pre­si­o­nan­tă, cât și pentru zgârce­nie, a fost sin­gu­ra fe­meie-in­ves­ti­tor într-o pe­ri­oa­dă când cei mai im­por­ta­nți oa­meni de afa­ceri erau ex­clu­siv băr­bați.

Hen­ri­et­ta How­land Ro­bin­son s-a năs­cut în 1834 în New Bed­ford, Mas­sa­chu­set­ts, în fa­mi­lia lui Edward Mott Ro­bin­son și Abby Ro­bin­son, cea mai bo­ga­tă familie de vână­tori de ba­le­ne din oraș. Ma­ma sa era de­se­ori bol­na­vă, astfel că s-a apro­piat de ta­tăl său și a ajuns să ci­te­as­că împreu­nă cu el pre­sa eco­no­mi­că încă de la vârsta de șa­se ani. La 13 ani, Hetty a de­venit con­ta­bi­lul fa­mi­li­ei. La 16 ani s-a înscris la școa­la Eli­za Wing, un­de a stu­diat până la 19 ani.

Ma­ma sa a mu­rit în 1860 și i-a lă­sat o ave­re de 8.000 de do­lari (echi­va­len­tul a 210.000 do­lari în pre­zent), că­reia i s-au adău­gat încă 20.000 de do­lari (echi­va­len­tul a 525.000 de do­lari) pri­miți de Hetty de la o mă­tușă. Cinci ani mai târziu, a mu­rit și ta­tăl ei, lă­sându-i o ave­re de 5 milioane de do­lari (apro­xi­ma­tiv 77 de milioane de do­lari în 2014). Mă­tușa sa, Syl­via Ann How­land, a mu­rit și ea în 1865. Ea ar fi do­rit să își do­ne­ze ave­rea de 2 milioane de do­lari (cir­ca 30 de milioane de do­lari în 2014), însă Hetty a con­tes­tat va­li­di­ta­tea ac­tu­lui de do­nație în in­sta­nță și a reușit astfel să be­ne­fi­ce­ze de 600.000 de do­lari după cinci ani de pro­ce­se într-un caz rămas ce­le­bru în is­to­ria pro­ce­se­lor americane, Ro­bin­son vs. Man­dell.

În 1867, Hetty s-a că­să­to­rit cu Edward Hen­ry Gre­en, mem­bru al unei fa­mi­lii bo­ga­te din Ver­mont pe ca­re reuși­se să îl de­ter­mi­ne să

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.