GORDON E. MOORE

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE -

Ingi­ner de suc­ces, antreprenor și ma­na­ger, Gordon E. Moore es­te cu­nos­cut pentru că a pus ba­ze­le com­pa­ni­ei Intel, pentru că a in­ven­tat Le­gea lui Moore, dar și pentru că a fost unul din­tre pi­o­ni­e­rii din Silicon Valley.

Moore s-a năs­cut pe 3 ia­nua­rie 1929 în San Fran­cis­co, Ca­li­for­nia, și și-a pe­tre­cut co­pi­lă­ria în orașe­le Pes­ca­de­ro și Red­wood din Ca­li­for­nia de Nord. A fost un co­pil pa­si­o­nat de ma­te­ma­ti­că și chi­mie, dar, chiar da­că a fost un elev in­te­li­gent, în pe­ri­oa­da li­ceu­lui a fost mai in­te­re­sat de spor­turi de­cât de stu­diu. După ce a ab­sol­vit li­ceul Se­qu­oia, Moore s-a înscris la uni­ver­si­ta­tea de stat San Jo­sé, fi­ind primul din familie ca­re și-a con­ti­nuat stu­di­i­le la un co­le­giu. După doi ani la San Jo­sé, s-a tran­sfe­rat la Uni­ver­si­ta­tea Ber­ke­ley din Ca­li­for­nia, un­de a ab­sol­vit cu o di­plo­mă în Chi­mie în 1950. Și-a con­ti­nuat stu­di­i­le cu un doc­to­rat în fi­zi­că și chi­mie la Ca­lTe­ch (Insti­tu­tul de Teh­no­lo­gie din Ca­li­for­nia), pe ca­re l-a încheiat în 1954.

Da­că acum Ca­ro­li­na de Nord es­te un epi­cen­tru al tehnologiei, la mo­men­tul ab­sol­vi­rii lui Moore aco­lo exis­tau puți­ne lo­curi de mun­că dis­po­ni­bi­le în zona teh­no­lo­gi­că. Astfel, a fost ne­voit să se mu­te cu fa­mi­lia sa la est de Ma­ry­land, un­de a ac­cep­tat un job de cer­ce­tă­tor la Uni­ver­si­ta­tea Joh­ns Hop­kins. Na­tu­ra sa prag­ma­ti­că s-a lo­vit însă de cul­tu­ra axa­tă pe cer­ce­ta­re a uni­ver­si­tății: Moore voia ca mun­ca sa să ai­bă ca re­zul­tat ce­va prac­tic și fo­lo­si­tor, șan­să pe ca­re mun­ca de cer­ce­tă­tor nu i-o ofe­rea. Ace­as­tă opor­tu­ni­ta­te a venit oda­tă ce fi­zi­cia­nul Wil­liam Shoc­kley, unul din­tre in­ven­ta­to­rii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.