UN NOU APEL CĂ­TRE BCE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Un ra­port al OECD estimează că economia zo­nei euro va avan­sa cu 0,8% în acest an şi cu 1,1% anul viitor, atră­gând aten­ţia că ra­ta şo­ma­ju­lui se va men­ţi­ne pes­te ni­ve­lul di­nain­tea cri­zei eco­no­mi­ce, în con­tex­tul în ca­re există ris­curi im­por­tan­te pri­vind vo­la­ti­li­ta­tea pi­e­ţe­lor fi­nan­cia­re şi încre­de­rea sla­bă a con­su­ma­to­ri­lor şi a me­di­u­lui de afa­ceri. OECD aver­ti­ze­a­ză şi asu­pra ris­cu­lui in­tră­rii în de­fla­ţie, în con­di­ţi­i­le în ca­re ra­ta in­fla­ţi­ei în zona euro es­te aştep­ta­tă să se si­tue­ze la 0,6% anul viitor. Prin ur­ma­re, in­sti­tu­ţi­i­le europene tre­bu­ie să între­prin­dă o se­rie de re­for­me mo­ne­ta­re, fis­ca­le şi struc­tu­ra­le, iar BCE ar tre­bui să ex­tin­dă pro­gra­mul de achi­zi­ţii de ac­ti­ve spre a in­clu­de şi obli­ga­ţi­uni gu­ver­na­men­ta­le, după exem­plul Fed, sus­ţi­ne OCDE. În ceea ce pri­veş­te ţă­ri­le din zona euro, aces­tea ar tre­bui să re­la­xe­ze po­li­ti­ca fis­ca­lă, da­că es­te po­si­bil, şi să încu­ra­je­ze com­pe­ti­ţia, afir­mă OECD.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.