VANDAL DE AMORUL ARTEI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

De re­gu­lă, ar­tiş­tii in­vi­tă lu­mea să vi­nă la ver­ni­sa­je sau să le vi­zi­te­ze ul­te­ri­or ex­po­zi­ţi­i­le. Une­ori însă, aceş­tia che­a­mă pu­bli­cul să-i va­dă cum îşi van­da­li­ze­a­ză pro­pri­i­le ope­re, ini­ţia­ti­vă pe ca­re a avut-o pic­to­rul ir­lan­dez Oli­ver Jef­fers. Aces­ta, scrie The Guar­dian, a in­vi­tat un nu­măr de oa­meni, prin­tre ca­re şi re­pre­zen­tan­ţi ai pre­sei, într-o clă­di­re din New York, ca să asis­te la mânji­rea cu vop­sea a cinci por­tre­te re­a­li­za­te de el. Ce­le cinci ta­blo­uri, prin­tre ca­re şi un por­tret al lui Bo­no, so­lis­tul tru­pei U2, au fost bă­ga­te în vop­sea până la ju­mă­ta­te, chi­pu­ri­le din ta­blo­uri de­venind astfel greu de re­cu­nos­cut, după ca­re pic­to­rul a ex­pli­cat că de­mer­sul său are me­ni­rea de a atra­ge aten­ţia asu­pra efe­me­ri­tă­ţii vi­e­ţii şi asu­pra mo­du­lui cum me­mo­ria le joa­că fes­te ce­lor ce su­fe­ră după pi­er­de­rea unei fi­in­ţe dra­gi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.