ÎNTOARCEREA AVOCATULUI RISIPITOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

War­ner Bros. Pic­tu­res şi Vil­la­ge Road­show Pic­tu­res îi aduc pentru pri­ma da­tă împreu­nă pe ma­ri­le ecra­ne pe pro­di­gi­o­şii ac­tori Ro­bert Dow­ney Jr. şi Ro­bert Du­vall, în „Ju­de­că­to­rul”. Fil­mul dis­tri­bu­it în ţa­ră de că­tre Fre­e­man Enter­tain­ment îi pre­zin­tă în ro­lu­ri­le se­cun­da­re pe la fel de ta­len­ta­ţii Ve­ra Far­mi­ga, Bil­ly Bob Thor­nton şi Vin­cent D’Ono­frio. Ro­bert Dow­ney Jr. es­te Hank Pal­mer, un avo­cat de suc­ces ca­re se întoarce în ora­şul na­tal pentru înmor­mânta­rea ma­mei sa­le. Ajuns aici, află că ta­tăl său, un cu­nos­cut ju­de­că­tor (Ro­bert Du­vall), es­te prin­ci­pa­lul sus­pect al unei cri­me con­tro­ver­sa­te. În timp ce in­ves­ti­ghe­a­ză ca­zul şi pregăteşte o apă­ra­re in­des­truc­ti­bi­lă pentru ta­tăl său în sa­la de ju­de­ca­tă, Hank reînce­pe să se apro­pie de fa­mi­lia pe ca­re a pă­ră­sit-o cu mul­ţi ani în ur­mă. Din 5 de­cem­brie, pe ma­ri­le ecra­ne, „Ju­de­că­to­rul” va scoa­te la ive­a­lă iţe­le unui caz com­pli­cat, dar şi tre­cu­tul trau­ma­ti­zant al unui avo­cat apa­rent ci­nic şi lip­sit de con­şti­in­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.