CA SĂ DU­DU­IE IAR ECONOMIA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EVENIMENT -

După de­ci­zia gru­pu­ri­lor par­la­men­ta­re ale PSD în fa­voa­rea men­ţi­ne­rii par­ti­du­lui la guvernare, pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a pro­mis că UNPR, PC şi - în premieră - PLR al lui Călin Po­pes­cu-Tă­ri­ce­a­nu vor avea fi­e­ca­re câte două por­to­fo­lii de mi­nis­tru. Pre­vi­zi­bil, par­ti­de­le au înce­put să ri­di­ce pre­ten­ţii: Tă­ri­ce­a­nu nu s-a sfi­it să ad­mi­tă că par­ti­dul pe ca­re îl con­du­ce vi­ze­a­ză prin­ci­pa­le­le mi­nis­te­re din vi­i­to­rul gu­vern, res­pec­tiv Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor sau Mi­nis­te­rul Eco­no­mi­ei, în timp ce şe­ful UNPR, Ga­bri­el Oprea, a anun­ţat că îşi pro­pu­ne să rein­tro­du­că în dez­ba­te­rea par­la­men­ta­ră proi­ec­te­le le­gis­la­ti­ve pri­vind ta­xa­rea ma­ri­lor averi şi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.