NOU-NOUŢ DE LA PACHET

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ce­va obiş­nu­it prin­tre iu­bi­to­rii de gad­ge­turi, aşa­nu­mi­te­le „un­bo­xing vi­de­os” (fil­mu­le­ţe în ca­re un pro­dus es­te des­pa­che­tat şi pre­zen­tat) câşti­gă te­ren şi prin­tre pa­si­o­na­te­le de mo­dă. Aces­tea, scrie Was­hin­gton Post, re­a­li­ze­a­ză cli­puri în ca­re pre­zin­tă ul­ti­me­le achi­zi­ţii în ma­te­rie de gen­ţi şi po­şe­te de fir­mă. Se re­mar­că de­ja pe YouTube po­se­soa­re de astfel de ar­ti­co­le de la Cha­nel, Her­mes sau Lo­u­is Vu­it­ton, ca­re şi-au for­mat un pu­blic. Pe lângă do­rin­ţa fi­re­as­că de a se lău­da cu o no­uă achi­zi­ţie, pro­ta­go­nis­te­le aces­tor „un­bo­xing vi­de­os” do­resc şi să ofe­re altor fe­mei in­for­ma­ţii cu pri­vi­re la pro­dus, cum ar fi uşu­rin­ţa sau di­fi­cul­ta­tea de a-l scoa­te din am­ba­laj sau cu ca­re se des­chi­de. Ele înse­le cau­tă pe in­ter­net in­for­ma­ţii şi cli­puri înain­te de a cum­pă­ra o ge­an­tă. Pu­bli­cul fil­mu­le­ţe­lor îi in­clu­de chiar şi pe ma­na­ge­rii din in­dus­tria lu­xu­lui, ca­re vor să va­dă da­că vânză­to­rii din ma­ga­zi­ne res­pec­tă ce­rin­ţe­le de pre­zen­ta­re pentru pro­du­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.