ANEXAREA CRIMEEI: CEA MAI GRAVĂ CRIZĂ ÎNTRE RUSIA ŞI OCCIDENT DE LA DESTRĂMAREA URSS

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Pe­nin­su­la Cri­me­ea, ofe­ri­tă Ucrai­nei de liderul so­vi­e­tic Ni­ki­ta Hruş­ci­ov în 1954, a fost ane­xa­tă în martie de Mos­co­va, după ma­ni­fes­ta­ţi­i­le prooc­ci­den­ta­le de la Ki­ev ca­re au dus la înde­păr­ta­rea pre­şe­din­te­lui ucrai­nean pro­rus Vik­tor Ia­nu­ko­vici.

Si­tua­ţia s-a agra­vat la 17 iu­lie, când un Bo­eing al com­pa­ni­ei Ma­lay­sia Air­li­nes s-a pră­bu­şit într-o zo­nă con­tro­la­tă de re­be­lii pro­ru­şi din es­tul Ucrai­nei, pro­vo­când moar­tea a 298 de per­soa­ne. Ki­e­vul şi se­pa­ra­tiş­tii se acu­ză re­ci­proc că au do­bo­rât avi­o­nul.

UE şi SUA au înăs­prit în mai mul­te rânduri sanc­ţi­u­ni­le împo­tri­va Ru­si­ei, acu­za­tă că-i sus­ţi­ne pe se­pa­ra­tiş­tii din es­tul Ucrai­nei, un­de, po­tri­vit ONU, con­flic­tul a pro­vo­cat pes­te 3.600 de mor­ţi din apri­lie.

Pre­şe­din­te­le rus Vla­di­mir Pu­tin, de­sem­nat de AFP cea mai in­fluen­tă per­so­na­li­ta­te a anu­lui 2014, nu pa­re im­pre­si­o­nat de sanc­ţi­uni, afir­mând re­cent în Par­la­men­tul de la Mos­co­va că Cri­me­ea es­te la fel de sfântă pentru ru­şi cum es­te Mun­te­le Tem­plu­lui pentru evrei sau mu­sul­mani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.