EBO­LA A UCIS PES­TE 6.000 DE OA­MENI

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Nu­mă­rul de­ce­se­lor pro­vo­ca­te de epi­de­mia de fe­bră he­mo­ra­gi­că Ebo­la a de­pă­şit 6.800, din­tr-un to­tal de cir­ca 18.500 de per­soa­ne in­fec­ta­te cu acest vi­rus, po­tri­vit ce­lui mai re­cent bi­lanţ al Orga­ni­za­ţi­ei Mon­dia­le a Să­nă­tă­ţii (OMS) pu­bli­cat în de­cem­brie.

Si­er­ra Le­o­ne a de­venit ţa­ra ca­re înre­gis­tre­a­ză cel mai ma­re nu­măr de per­soa­ne con­ta­mi­na­te cu vi­ru­sul Ebo­la, cu 7.798 de ca­zuri, fa­ţă de 7.719 în Li­be­ria.

Epi­de­mia, cea mai gravă de la iden­ti­fi­ca­rea vi­ru­su­lui în 1976, s-a de­clan­şat în Gu­i­ne­ea, la sfârşi­tul lui de­cem­brie 2013. De atunci, epi­de­mia de Ebo­la a pro­vo­cat moar­tea a 1.412 per­soa­ne în ace­as­tă ţa­ră. De ase­me­nea, s-au înre­gis­trat 3.177 de mor­ţi în Li­be­ria, iar Si­er­ra Le­o­ne 1.742 de de­ce­se.

În Sta­te­le Uni­te au apărut patru ca­zuri, dar nu­mai un pa­ci­ent li­be­rian, re­venit din ţa­ra sa, a mu­rit din cau­za bo­lii. Spa­nia a înre­gis­trat un caz de con­ta­mi­na­re cu Ebo­la, o asis­ten­tă, între timp vin­de­ca­tă, ca­re a îngri­jit doi mi­si­o­nari in­fec­ta­ţi şi re­pa­tria­ţi la Ma­drid, un­de aceş­tia au de­ce­dat în au­gust şi sep­tem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.