SCOŢIENII AU RESPINS SEPARAREA DE MA­REA BRITANIE, ÎNTR-UN REFERENDUM ISTORIC

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Scoţienii au respins pe 18 sep­tem­brie separarea de Anglia, Ţa­ra Ga­li­lor şi Irlan­da de Nord, după 307 ani de uni­u­ne, într-un referendum de im­por­tan­ţă is­to­ri­că la ca­re s-a înre­gis­trat o par­ti­ci­pa­re record de 85%, în ca­re 55,3% din­tre vo­tan­ţi au fost împo­tri­vă.

De­ci­zia sco­ţi­e­ni­lor a pro­dus uşu­ra­re pe pi­e­ţe­le fi­nan­cia­re, ri­si­pind te­me­ri­le le­ga­te de pro­ble­me­le eco­no­mi­ce ca­re ar fost de­clan­şa­te de rup­tu­ra de Ma­rea Britanie.

Prin­ci­pa­lul mo­tiv de îngri­jo­ra­re era ce mo­ne­dă ar fi ur­mat să fo­lo­se­as­că Sco­ţia in­de­pen­den­tă şi cum ar fi fost împăr­ţi­te da­to­ri­i­le de 1.300 de mi­liar­de de li­re ster­li­ne ale Ma­rii Bri­ta­nii.

Incer­ti­tu­di­ni­le din ju­rul li­rei au fost de fapt în cen­trul cam­pa­ni­ei an­ti­in­de­pen­den­ţă. Sus­ţi­nă­to­rii se­pa­ră­rii de Re­ga­tul Unit spe­rau că Sco­ţia va pu­tea să fo­lo­se­as­că în continuare li­ra, dar prin­ci­pa­le­le partide po­li­ti­ce bri­ta­ni­ce au in­sis­tat că acest lu­cru nu se va întîmpla, exis­tând to­to­da­tă te­meri că ar pu­tea avea loc re­tra­geri ma­si­ve de fon­duri din bănci.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.