SCANDALUL LUXLEAKS A ŞIFONAT REPUTAŢIA NOULUI ŞEF AL COMISIEI EUROPENE, JEAN-CLAUDE JUNCKER

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Un grup de jur­na­liş­ti de in­ves­ti­ga­ţie a pu­bli­cat în toam­na aces­tui an 28.000 de pa­gini de do­ve­zi pri­vind prac­ti­ci­le ma­ri­lor cor­po­ra­ţii de evi­ta­re a plă­ţii im­po­zi­te­lor, ca­re au în cen­tru Lu­xem­burg, mi­cul prin­ci­pat încon­ju­rat de Bel­gia, Ger­ma­nia şi Fran­ţa, şi com­pa­nia de au­dit Pri­ce­wa­ter­ho­u­seCoo­pers. Cir­ca 340 de com­pa­nii mari, prin­tre ca­re Ama­zon, Deut­sche Bank, Pep­si, Ikea, Accen­tu­re, Proc­ter & Gam­ble, Heinz, Dy­son, JP Mor­gan şi Fe­dEx, s-au fo­lo­sit de înre­gis­tra­rea în Lu­xem­burg pentru astfel de prac­tici şi au fost aju­ta­te de com­pa­nia de con­sul­tan­ţă Pri­ce­wa­ter­ho­u­seCoo­pers. Do­cu­men­te­le din Lu­xem­burg ara­tă că eva­zi­o­niş­tii sunt aju­ta­ţi de ma­ri­le fir­me de au­dit ca­re con­cep struc­turi cor­po­ra­tis­te com­ple­xe şi sche­me. Aces­te dez­vă­lu­iri l-au pus într-o si­tua­ţie di­fi­ci­lă pe noul pre­şe­din­te al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, fost pre­mi­er al Lu­xem­bur­gu­lui. Pe par­cur­sul a două de­ce­nii în ca­re a fost pre­mi­er, Juncker a con­tri­bu­it la tran­sfor­ma­rea ţă­rii sa­le din­tr-una de­pen­den­tă de agri­cul­tu­ră şi me­ta­lur­gie într-un cen­tru cu fis­ca­li­ta­te re­du­să pentru bănci şi com­pa­ni­i­le de asi­gu­rări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.